Sökning: "Charlotte Ruland"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Charlotte Ruland.

  1. 1. Ung Vegan - hur en normbrytande livsstil påverkar identitet och välmående

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

    Författare :Charlotte Ruland; [2021]
    Nyckelord :Veganism; identitet; välmående; ungdomar; unga vuxna; fenomenologi; Social Sciences;

    Sammanfattning : Veganism has become a more common life choice among adolescents today. As this life choice goes against the prevailing societal norm, vegans are subjected to discrimination. LÄS MER