Sökning: "Charlotte Skog"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Charlotte Skog.

 1. 1. Personcentrerad omvårdnad vid demens

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Charlotte Skog; Paulina Lorentzon; [2019-08-16]
  Nyckelord :agitation; BPSD; demens; livskvalitet; personcentrerad omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Demenssjukdom är ett stort problem bland den äldre befolkningen och beskrivs som en stor utmaning inom hälso- och sjukvården. Sjukdomen präglas av kognitiv svikt i hjärnan som förvärras i takt med att sjukdomen fortskrider. För individen som drabbas blir vardagen mer svårhanterlig och känslan av kontrollförlust skapar oro. LÄS MER

 2. 2. Pedagogers uppfattningar om barns lärande genom lek i naturen.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Birgitta Hilli; Ann-Charlotte Westin; [2016]
  Nyckelord :Barn; förskola; lärande; miljö; natur; pedagoger; utomhuslek.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka pedagogers uppfattningar om barns lärande genom lek i naturen. I vår studie valde vi att använda oss av kvalitativa intervjuer och dessa genomfördes med fem pedagoger på deras respektive förskola där barnen var mellan tre till fem år. LÄS MER

 3. 3. Medlemmarnas incitament till handel och investeringar i kooperativa föreningar : en jämförelse mellan Lantmännen och Södra Skogsägarna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Charlotte Larsson; Louise Lidebjer; [2015]
  Nyckelord :Lantmännen; Södra Skogsägarna; kooperativa föreningar; emissionsinsatser; insatsemission; förlagsinsatser; socialt kapital; handel och investeringar;

  Sammanfattning : En kooperativ förening innebär att medlemmarna handlar med, äger och styr föreningen. Ägandet består i huvudsak av att medlemmarna har grundinsatser, men de kan också investera och handla med frivilliga insatser. Det finns olika möjligheter till frivilliga insatser, framförallt emissionsinsatser och förlagsinsatser. LÄS MER

 4. 4. Leopardens underarter och konflikten med människan

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Charlotte Schildmeijer; [2015]
  Nyckelord :leopard; distribution; habitatförlust; konflikt med människan; loss of habitat; human-leopard conflict;

  Sammanfattning : Leopard (Panthera pardus) räknas som ett av de fem stora kattdjuren inom släktet Panthera, och är den art av de vilda kattdjuren som har störst geografisk spridning i världen. Med avstånd som sträcker sig från Afrika i väst och delar av Ryssland i öst, är det inte så konstigt att flera skilda underarter uppstått. LÄS MER

 5. 5. Kan urskog vara kulturlandskap? : en tvärvetenskaplig studie av kulturspår och naturvärden i Eggelatsområdet

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Charlotte Nauclér; [2011]
  Nyckelord :skogshistoria; kulturreservat; samiska kulturlandskap; barktäkter; lavstubbar; hotspotområden;

  Sammanfattning : Idag hittas både höga kultur- och naturvärden inom områden som har lämnats mer orörda av det industrialiserade skogsbruket än andra och där andelen gammal skog med döda träd och lågor därför är högre (Ericsson 2001). En stor andel områden som tidigare ansetts vara urskog eller orörda av människan, har på senare tid istället visat sig vara starkt påverkade av mänsklig aktivitet. LÄS MER