Sökning: "Charlotte Svensson"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade orden Charlotte Svensson.

 1. 1. Coronapandemins effekt på revisionsarvode för svenska noterade bolag

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Cornelia Englund; Ann-Charlotte Svensson Holm; [2022]
  Nyckelord :Audit fee; Corona pandemic; Global crisis; Audit risk; Revisionsarvode; Coronapandemin; Globala kriser; Revisionsrisk;

  Sammanfattning : Coronapandemin är en pågående kris där de ekonomiska effekterna och inblandade faktorer för företag inte är helt klarlagda ännu. Teoretiska resonemang har förts kring om några av de effekter som sågs vid finanskrisen 2008–2009 (såsom förändrade revisionsarvoden) också kommer att ske till följd av coronapandemin. LÄS MER

 2. 2. #Det_digitala_galleriet, En kvalitativ fallstudie inom konstgalleribranschen & dess påverkan av digitaliseringen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Pauline Bräutigam; Alice Löfqvist; Charlotte Maria Louise Cederqvist; [2021]
  Nyckelord :Konstgalleribranschen; organisationsförändring; Digitalisering; Digitisering; Digital transformering; Kärnaktiviteter Kärntillgångar; Digitalt engagemang; Demokratisering; Transparens; Covid-19-pandemin; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: #Det_digitala_galleriet - En kvalitativ fallstudie inom konstgalleribranschen & dess påverkan av digitaliseringen Författare: Alice Löfqvist, Charlotte Cederqvist & Pauline Bräutigam Handledare: Peter Svensson Problematisering: Konstbranschen har de senaste årtiondena präglats av en starkt digitalisering. Digitaliseringen har påverkat branscher genom förändrat kundbeteende, konkurrenslandskap samt nya teknologier. LÄS MER

 3. 3. Kamratbedömning och elevers lärande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Anne-Charlotte Svensson-Lamm; [2020]
  Nyckelord :Bedömning; formativ bedömning; Kamratbedömning; kamratrespons;

  Sammanfattning : Termen bedömning beskriver ett led i lärandet där det är viktigt att eleven får återkoppling på sitt arbete genom att synliggöra dess styrkor och svagheter. Det finns olika bedömningsformer, bland annat summativ bedömning, formativ bedömning samt kamratbedömning. LÄS MER

 4. 4. Hästunderstödda insatser för vuxna med psykisk ohälsa : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Charlotte Svensson; Isabell Gundel Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Erfarenheter; hästunderstödda insatser; psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa är en folkhälsosjukdom i Sverige som ökat kraftigt de senaste tio åren med ökade sjukskrivningar och förskrivningar av antidepressiva läkemedel som följd. Hästunderstödda insatser (HUI) är en ickemedicinsk omvårdnadsåtgärd som till viss del används som komplement inom psykoterapi och psykosocial behandling. LÄS MER

 5. 5. Medias socialtjänst : En lokaltidnings porträttering av socialtjänsten i Södertälje kommun

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Lenita Larsson; Charlotte Svensson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att belysa hur media, i form av lokaltidningen Länstidningen, porträtterar socialtjänsten i Södertälje kommun. För att besvara syftet utgick vi från en kritisk diskursanalys där vi använde verktyg från Faircloughs tredimensionella modell för att analysera språkbruket i tidningsartiklarna. LÄS MER