Sökning: "Chatarina Axelsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Chatarina Axelsson.

  1. 1. Standardisering av avtal inom offentliga godstransportupphandlingar vid kommunalt samordnad varudistribution

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

    Författare :Chatarina Axelsson; Åsa Persson; [2019]
    Nyckelord :avtalstid; offentlig upphandling; standardisering; kommunal samordnad varudistribution; transaction cost; sustainability; hållbarhet; public procurement;

    Sammanfattning : Vår studie har sin utgångspunkt i avtalen som upprättas mellan kommuner och leverantörer i de projekt som kallas kommunal samordnad varudistribution. Trots att antalet kommuner som idag berörs av detta upplägg ständigt ökar, finns det ingen obligatorisk miljöprofil och ännu inga standardiserade avtalsunderlag. LÄS MER