Sökning: "Chatarina Nyman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Chatarina Nyman.

  1. 1. SJUKSKÖTERSKANS PREOPERATIVA OMVÅRDNADSÅTGÄRDER FÖR PERSONER SOM SKA GENOMGÅ RYGGKIRURGI – En litteraturstudie

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Chatarina Nyman; Karin Werkström; [2023-03-16]
    Nyckelord :preoperativ; omvårdnadsåtgärder; ryggkirurgi;

    Sammanfattning : Bakgrund: Ryggbesvär är vanligt och svarar för stor del av sjukfrånvaron och sjukersättningen i Sverige. Många ryggbesvär behandlas genom konservativ vård, men vissa patienter får även genomgå kirurgi. Ett operativt ingrepp innebär en ansträngande process för patienten med risker som medföljer. LÄS MER