Sökning: "Chef Hb"

Visar resultat 1 - 5 av 118 uppsatser innehållade orden Chef Hb.

 1. 1. Inget sitter i väggarna – Organisationskultur och ledarskap : Vägen till hållbart ledarskap inom vård och omsorg

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Alma Agic; Erika Norlander Ekberg; [2023]
  Nyckelord :Organizational Culture; Workplace Culture; First Line Manager; Sustainable Leadership; Psychological Security; Diversity; organisationskultur; arbetsplatskultur; förstalinje chef; hållbart ledarskap; psykologisk trygghet och mångfald;

  Sammanfattning : I Sverige finns ett gemensamt mål att bedriva en god och lika vård på lika villkor för alla. Vård- och omsorgssektorn står inför stora framtida utmaningar utifrån kompetensförsörjningen för att kunna bedriva en god vård. LÄS MER

 2. 2. Allting handlar om relationer mellan människor : En kvalitativ intervjustudie om hur första linjens chefer inom hemtjänsten handskas med den psykosociala arbetsmiljön

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Angelica Blomström; Kirsten Grön; [2023]
  Nyckelord :Health-promoting leadership; Psychosocial work environment; Home care; First-line manager; demand-control-support model; Effort and reward model; Hälsofrämjande ledarskap; Psykosocial arbetsmiljö; Hemtjänst; Första linjens chef; krav-kontroll-stödmodellen; Ansträngnings och belöningsmodellen;

  Sammanfattning : En god arbetsmiljö är avgörande för god hälsa. Sjukfrånvaron inom vårdrelaterade yrken blir allt högre samtidigt som antalet äldre personer i behov av hemtjänst förväntas öka med 76 procent till 2040 och antalet personer i yrkesverksam ålder förväntas öka med 9,4 procent. LÄS MER

 3. 3. Prefererat ledarskap inom restaurangbranschen : En jämförelse av ledarskapspreferenser mellan manliga och kvinnliga anställda

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Albin Company Ekberg; Max Hejdenberg; Oliver Poschén; [2023]
  Nyckelord :Preferred leadership; independence; flexibility; trust; pedagogy; competence; responsiveness; relationship and community.; Prefererat ledarskap; självständighet; flexibilitet; tillit; pedagogik; kompetens; lyhörd; relation och gemenskap.;

  Sammanfattning : Studien undersöker preferenser för ledarskap bland män och kvinnor inom restaurangbranschen. Tidigare studier har lagt mycket fokus på att undersöka om det finns skillnader i det manliga kontra det kvinnliga ledarskapet. LÄS MER

 4. 4. Möjligheter och hinder för första linjens chefer vid implementeringen av välfärdsteknik på vård- ochomsorgsboenden : Kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Angelica Larsson; Mimmi Bergman; [2023]
  Nyckelord :Första linjens chef; ledarskap; välfärdsteknik; förändringsarbete; äldreomsorg; samverkan; vård-och omsorg; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Äldreomsorgen står inför stora utmaningar med en befolkning där andelen äldre i behov av vård ökar och det råder rekryteringsbehov av medarbetare. Implementeringen utav välfärdsteknik inom äldreomsorgen kan ses som ett sätt att hantera utmaningen. Regeringen har en digitaliseringsstrategi för Sverige med höga ambitioner. LÄS MER

 5. 5. ”Det är en manlig position att vara chef” : Kvinnors upplevelser av att vara mellanchef i privat sektor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Moa-Lill Eliasson; Sofia Taheri; [2023]
  Nyckelord :Mellanchef; jämställdhet; kön; glastak; genussystem; genuskontrakt; beständig ojämlikhet;

  Sammanfattning : Det råder än idag segregation på arbetsmarknaden mellan män och kvinnor, inte minst gällande chefspositioner. Trots att vi kommit en lång bit på vägen i jämställdhetsarbetet så finns det mycket kvar att göra. LÄS MER