Sökning: "Chefsrekrytering"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade ordet Chefsrekrytering.

 1. 1. Kompetensbaserad rekrytering: det bästa alternativet? - En kvalitativ intervjustudie om hur rekryterare upplever effekterna av att använda kompetensbaserad metod

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Nicole Svensson; [2023-09-12]
  Nyckelord :Rekrytering; Kompetens; Kompetensbaserad rekrytering; Kompetensbaserad intervju; STAR-modellen; Chefsrekrytering; Arbetspsykologisk testning; Referenstagning; Organisationskultur;

  Sammanfattning : Den svenska arbetsmarknaden är i ständig förändring, vilket leder till att nya kompetensbehov uppkommer. Genom att anställa nya personer kan kompetensbehov fyllas, samtidigt som dessa nytillkomna förmågor kan bidra med nya perspektiv till organisationen. LÄS MER

 2. 2. Chefsrekrytering : Rekryterares upplevelser och erfarenheter av rekrytering ur ett “värderingsdrivet” perspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Hanna Linde; Karolina Lustig; [2023]
  Nyckelord :Manager recruitment; competency-based recruitment; value-based recruitment; values; corporate culture; Chefsrekrytering; kompetensbaserad rekrytering; värderingsdriven rekrytering; värderingar; företagskultur;

  Sammanfattning : Företagskultur och ett företags tillhörande värderingar är ett aktuellt ämne som är vanligt att diskutera ur olika perspektiv. Även rekrytering är ett omdiskuterat område. LÄS MER

 3. 3. Evidensbaserad rekrytering av chefer inom hälso- och sjukvården : En kvalitativ studie av förutsättningarna

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Therese Svensson; [2023]
  Nyckelord :Competence-based recruitment; Evidence-based recruitment; HR; Managerial recruitment; Recruitment process.; Kompetensbaserad rekrytering; Evidensbaserad rekrytering; HR; Chefsrekrytering; Rekryteringsprocess.;

  Sammanfattning : Recruitment of managers for health care services is seen as an important piece of the puzzle in order to find the right candidates who have the skills needed to lead and develop operations that ensure the welfare. The purpose of this study is therefore to investigate what the latest research in recruitment shows and for this reason evidence-based recruitment has been selected as theory. LÄS MER

 4. 4. Intern och extern chefsrekrytering : En studie om organisatoriska omständigheter och beslutsfaktorer i chefsrekryteringsprocessen

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Linnéa Andersson; Mia Kim; Emelie Engström Johansson; [2023]
  Nyckelord :Manager Recruitment; Internal recruitment; External recruitment; career paths; development opportunities.; Chefsrekrytering; Intern rekrytering; Extern Rekrytering; Karriärvägar; Utvecklingsmöjligheter;

  Sammanfattning : Frågeställning: Under vilka omständigheter väljer organisationer intern respektive extern rekrytering när chefer ska tillsättas? Syfte: Syftet är att undersöka under varför och under vilka omständigheter organisationer väljer intern respektive extern chefsrekrytering.  Metod: Kvalitativ ansats, Intervjuer, Tematisk analys Slutsats: Utifrån den tidigare litteraturen samt studiens insamlade empiriska material tycks organisationer föredra att rekrytera chefer internt om rätt kompetens finns inom organisationen. LÄS MER

 5. 5. Chefsrekrytering och den mörka triaden : Risker och riskmedvetenhet vid rekrytering av chefer inom offentlig sektor

  Magister-uppsats, Högskolan Väst/Institutionen för ekonomi och it

  Författare :Alexandra Malmberg; Sanna Isosalo; [2023]
  Nyckelord :Recruitment; managers; public sector; risks; dark triad; machiavellianism; narcissism; psychopathy; characteristics; leadership; Rekrytering; chefer; offentlig sektor; risker; mörk triad; machiavellism; narcissism; psykopati; egenskaper; ledarskap;

  Sammanfattning : En ledares uppgift är bland annat att motivera och engagera sina medarbetare samt att utveckla ett välfungerande samarbete inom organisationen utifrån verksamhetens mål. Vid rekrytering av chefer eftersöks ofta egenskaper som stämmer överens med personer som har en mörk triad-personlighet (personer med psykopatiska, narcissistiska och/eller machiavellistiska drag). LÄS MER