Sökning: "Chen Yu Lam"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Chen Yu Lam.

  1. 1. Associativ minnesinkodning: Jämförelse av minnesteknikerna enhetsskapande och satsbyggande i studentpopulation

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen; Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

    Författare :John Kaneko; Chen Yu Lam; [2012]
    Nyckelord :minne; inkodning; minnesteknik; minnestekniker; minnesförbättring; minnesträning; minnesstrategier; episodiskt minne; deklarativt minne; implicit minne; hippocampus; perirhinala cortex; långtidsminne; unitization; enhetsskapande; satsbyggande; divergenttänkande; genereringseffekt; aktiv inkodning; passiv inkodning; associativt minne; associativ minnesinkodning; minnesinkodning; associativa minnesprocesser; minnesstrategier; jämförelse av minnestekniker; jämförelse av minnesstrategier; objektsinkodning; associationer; associativa; minneskontexter; minneskontext; minnesobjekt; objekt och kontext; domän dikotomi; minneseffektivitet; effektiv inkodning; mediala temporala loberna; mediala temporala loben;

    Sammanfattning : Grundsyftet med denna experimentella minnesstudie var att jämföra två minnesteknikers effektivitet på associativt minne hos en studentpopulation. Vidare undersöktes hur minnesteknikerna i kombination med divergent tänkande eller genereringseffekten påverkar associativt minne. LÄS MER