Sökning: "Chera Majid"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Chera Majid.

  1. 1. Mot en transdisciplinär undervisning för yngre barn? : En observationsstudie i en förskola och en förskoleklass

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap

    Författare :Elisabet Martinez Domene; Chera Majid; [2018]
    Nyckelord :bild; matematik; förskola; transdisciplinäritet; undervisning;

    Sammanfattning : Vår studie undersöker hur bild och matematik kombineras i undervisning i en förskola och en förskoleklass. Syftet med vår observationsstudie är att ta reda på hur bild och matematik kombineras i undervisning och om, och i så fall hur, en transdisciplinär undervisning sker samt om transdisciplinäritet kan bidra till ett pedagogiskt arbete som utgår från både barns intresse och läroplanens mål. LÄS MER