Sökning: "Chi-square tests"

Visar resultat 1 - 5 av 74 uppsatser innehållade orden Chi-square tests.

 1. 1. “ALLT ÄR DEN LILLA RÅTTANS FEL, HÖRDE FRÅN EN SÄKER KÄLLA ATT HEN OCKSÅ SYSSLAR MED KRIMINELLA VERKSAMHETER” - En kvantitativ innehållsanalys om medborgarjournalistikens kvalitet på Flashback

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Emelie Gustafsson; Josefine Gerdtman; [2023-03-10]
  Nyckelord :Medborgarjournalistik; användargenererat innehåll UGC ; kvalitet; Flashback;

  Sammanfattning : As interactive media have grown, citizen journalism has gained greater importance. Almost half of Sweden's population takes part in news delivery on social media, where the discussion forum Flashback is one of the platforms. LÄS MER

 2. 2. SARS-CoV-2 vaccin: kunskap, attityd och vaccintäckning hos hälso- och sjukvårdspersonal Nairobi, Kenya

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Olivia Nilsson; [2022]
  Nyckelord :SARS-CoV-2; COVID-19; vaccine; Kenya; health workers; SARS-CoV-2; COVID-19; vaccin; Kenya; hälso- och sjukvårdspersonal;

  Sammanfattning : Introduktion: SARS-CoV-2-pandemin resulterar i katastrofala både direkta och indirekta konsekvenser, speciellt i utvecklingsländer. Hälso- och sjukvårdspersonal påverkar samhällets åsikter, acceptans och beslutsfattande gällande vaccinering vilket gör att det är viktigt att förstå SARS-CoV-2-vaccintäckning, samt kunskap och attityd gentemot SARS-CoV-2-vaccin i denna målgrupp. LÄS MER

 3. 3. Skiftarbetares psykiska välbefinnande utifrån faktorerna socialt stöd och möjlighet att utföra fritidsintressen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Elin Nyberg; Sofie Nilsson; [2022]
  Nyckelord :skiftarbete; psykiskt välbefinnande; socialt stöd; fritidsaktiviteter; shift work; psychological well-being; social support; leisure activities; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studies syfte var att undersöka skiftarbetares psykiska välbefinnande utifrån faktorerna socialt stöd från familj, vänner och andra speciella personer samt möjligheten att utföra ens fritidsaktiviteter. För att utforska detta genomfördes genom en enkätundersökning (n=32) där deltagarna bestod av skiftarbetare som arbetar olika slags skiftscheman på ett industriföretag i Sverige. LÄS MER

 4. 4. El deseo de comunicarse en los pasos 3, 4 y 5 en español en Suecia : Su relación con tres factores afectivos individuales

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Ellen Jonasson; [2022]
  Nyckelord :Oral communication; willingness to communicate; motivation; language anxiety; attitudes towards Spanish; teaching Spanish as foreign language; SFL; L2.; Comunicación oral; deseo de comunicarse; motivación; ansiedad lingüística; la actitud hacia español; enseñanza de español como lengua extranjera; ELE; L2.;

  Sammanfattning : El propósito de este trabajo ha sido investigar cómo se correlaciona el deseo de comunicarse con tres factores afectivos: la motivación, la ansiedad lingüística y la actitud hacia la lengua meta. Para indagar lo mencionado, en el objetivo se ha tomado como punto de partida las siguientes preguntas: ¿cómo se correlaciona la motivación con el deseo de comunicarse en español como lengua extranjera?, ¿de qué manera se correlaciona la ansiedad lingüística con el deseo de comunicarse en español como lengua extranjera? y finalmente, ¿cómo se correlaciona la actitud hacia el español con el deseo de comunicarse en español como lengua extranjera? Nuestra hipótesis a la primera pregunta es que creemos que una alta motivación se correlaciona positivamente con un alto deseo de comunicarse. LÄS MER

 5. 5. Skillnader i artrikedom hos vedlevande mossor och lavar och substratkvalité mellan Säby Västerskogs naturreservat och en närliggande produktionsskog.

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi

  Författare :Adrian Gren; [2022]
  Nyckelord :Moss; Lichen; Saproxylic; Biodiversity; Forestry; Species diversity; Loss; Comparison; Mossa; Lav; Vedlevande; Biologisk mångfald; Artrikedom; Skogsbruk; Förlust; Jämförelse;

  Sammanfattning : Den globala biologiska mångfalden minskar på grund av kraftig mänsklig exploatering av resurser. Ett sådant exempel är diversitetens nedgång i Fennoskandias skogar. LÄS MER