Sökning: "Child’s perspective"

Visar resultat 1 - 5 av 297 uppsatser innehållade orden Child’s perspective.

 1. 1. Implementering av AKK för barn och ungdomar som har flerfunktionsnedsättning - en studie av habiliteringslogopeders erfarenhet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Cecilia Lybing; Louise Törngren; [2021-02-12]
  Nyckelord :flerfunktionsnedsättning; alternativ och kompletterande kommunikation AKK ; logoped; barn- och ungdomshabilitering; tematisk analys; profound intellectual and multiple disabilities; augmentative alternative communication AAC ; speech and language pathologist SLP ; child and youth habilitation; thematic analysis;

  Sammanfattning : This study aimed to investigate speech and language pathologist’s (SLPs) experiences when implementing augmentative and alternative communication (AAC) with children and adolescents with profound intellectual and multiple disabilities. Five SLPs participated in individual, semi-structured interviews. LÄS MER

 2. 2. Från barn till flyktingbarn - en diskursanalys av dokument som används vid arbete med barns asylutredningar

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Belma Hasanic; [2021-02-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The Swedish Migration Agency assesses and decide on children's asylum cases in Sweden. The Swedish Aliens Act, the Convention on the Rights of the Child and, since 2016, the Temporary Act, are the main laws applied when the agency determent a child’s asylum case. LÄS MER

 3. 3. Hur barn beskriver sin upplevda smärtbehandling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Frida Adelbrant; Sara Thorén; [2021]
  Nyckelord :Children; experience; pain management; pain treatment and perspective; Barn; perspektiv; smärtbehandling; smärthantering och upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barns smärta är komplex och för att uppnå en adekvat smärtbehandling krävs erfarenhet. Det är viktigt att behandla smärta då det är ett hot mot barnets hälsa och underbehandlad smärta kan medföra svåra komplikationer. LÄS MER

 4. 4. ‘’Att formulera en checklista att såhär ska vi göra eller såhär ska vi tänka är nästan omöjligt …’’ : En kvalitativ studie om socialsekreterares tolkningar och arbete kring omvårdnadsbehovet, barnets bästa och insatser

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Elin Larsson; Josefin Ivarsson; [2021]
  Nyckelord :Nursing needs for children; the ”child’s best”; help interventions; social services; social workers; interpretations; perspektives.; Omvårdnadsbehovet; barnets bästa; insatser; Socialtjänsten; socialsekreterare; tolkningar; perspektiv;

  Sammanfattning : Previous research show that there is a knowledge cap in investigations on how social workers are supposed to interpret the nursing needs for children, in which the parent who has custody of the child is responsible for. The same knowledge cap is shown in how ”child's best” is supposed to be interpreted by social workers and be a red thread in the investigations. LÄS MER

 5. 5. Överflyttning av vårdnad : En studie som belyser bedömningar av tingsrätt och hovrätt.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Emma Andersson; Linnéa Larsson; [2021]
  Nyckelord :Transfer of custody; rights of the child; structural distribution of power; court assessments.; Överflyttning av vårdnad; rättighetsbärare; strukturell makt; domstolens bedömningar.;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att granska domstolsbeslut om överflyttning av vårdnad, där hovrätten har ändrat tingsrättens ursprungliga dom. Målsättningen var att belysa vilka omständigheter som låg till grund för beslut samt vilka skillnader som fanns mellan tingsrättens och hovrättens bedömningar. LÄS MER