Sökning: "Child custody disputes"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden Child custody disputes.

 1. 1. Våldet ej styrkt - En kritisk diskursanalys om vad domstolen tar i beaktande vid vårdnadstvister där det finns uppgifter om våld

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Johanna Eriksson; Jasmine Helgemo; [2020]
  Nyckelord :Child custody dispute; sole custody; joint custody; domestic violence; normative parenthood.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Based on a social constructivist perspective and a critical discourse analysis, the aim of this study was to explore what the court takes into account when deciding on individual or joint custody. The method that was used for this study was a qualitative analysis of court documents. LÄS MER

 2. 2. Jämställt, inte alltid för barnens bästa? : En kritisk diskursanalys om hur föreställningar kring mammaroller och papparoller påverkar utfallet i vårdnadstvister.

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Milla Hanseblad; Jennie Rehbinder; [2019]
  Nyckelord :Sole Custody; Parenting; Care Abilities; Gender Roles; Ensam vårdnad; Föräldraskap; Könsroller; Föräldraomsorg;

  Sammanfattning : Statistiken och mäns upplevelser av vårdnadstvister antyder att mammor har flera fördelar i de vårdnadstvister som leder fram till ensam vårdnad. I vår studie genomför vi en kritisk diskursanalys av de domar som har lett fram till ensam vårdnad i Stockholms tingsrätt under år 2018. LÄS MER

 3. 3. Barnets bästa måste komma fram : Hur tolkar och beaktar familjerättssekreterare barnets bästa i vårdnadstvistutredningar?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Jacqueline Hansson; Carolina Lindell; [2019]
  Nyckelord :Best interest of the child; parental ability; custody dispute; investigation; family secretary; Barnets bästa; föräldraförmåga; vårdnadstvister; utredning; familjerättssekreterare;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur familjerättssekreterares tolkar och beaktar barnets bästa i vårdnadstvistutredningar. Studien baseras på nio kvalitativa, semistrukturerade intervjuer. Studien kommer att behandla barnets bästa, föräldraförmåga och risker för barnet. LÄS MER

 4. 4. Betydelsen av föräldrarnas kön i vårdnadstvister : En kvalitativ innehållsanalys av domstolsbeslut

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Isabel Munther; [2019]
  Nyckelord :Custody disputes; sole custody; gender; court; jugement; mothers; fathers; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine how the Swedish court reason, argues and legitmizes mothers and fathers to get sole custody. In Sweden, mothers got sole custody twice as many times as fathers. LÄS MER

 5. 5. Barnet i det dolda : En studie av barnets bästa i vårdnadstvister där uppgifter om missbruksproblematik hos föräldrar förekommer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Karin Brandt; [2019]
  Nyckelord :Barnets bästa; missbruk; barnperspektiv; vårdnadstvist; risken för att barnet far illa;

  Sammanfattning : .... LÄS MER