Sökning: "Childperspective"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet Childperspective.

 1. 1. Miljön och materialets betydelse när sex Reggio Emiliaförskolor presenterar sin verksamhet : En retorisk analys av sex förskolors hemsidor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Karin Sundqvist; Jessica Näslund; [2019]
  Nyckelord :Reggio Emilia; rhetoric; rhetorical text analysis; the environment as the third pedagogue; the competent child; the hundred languages; ethos; pathos; logos.; Reggio Emilia; retorik; retorisk textanalys; miljön som den tredje pedagogen; det kompetenta barnet; de hundra språken; ethos; pathos; logos.;

  Sammanfattning : The aim of the study is to conduct a qualitative rhetorical analysis of websites where Reggio Emilia-inspired preschools present their pedagogy to gain increased knowledge of the content that is written, focusing on the environment and materials. The environment is important in the Reggio Emilia pedagogy and they are convinced that the environment is of great importance for children's play, interaction, and upbringing into a democratic society. LÄS MER

 2. 2. Att konstruera en barndom : Det litterära barnet i Harry Martinsons Nässlorna blomma och Henning Mankells Comedia Infantil

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Emma Törnsten; [2018]
  Nyckelord :Henning Mankell; Comedia Infantil; Harry Martinson; Flowering nettle; Childperspective; Childhood; Child characters;

  Sammanfattning : The aim of this esseay is to analyse the configuration of the literary child in Henning Mankells Comedia Infantil and Harry Martinssons Flowering Nettle. The teoretical outset is interdisciplinary, informed by both literarystudies and childstudies adopting a psycho-social perspective which allows a reading of the childprotagonists inside as well as outside preconditions and how these are constructed in the texts. LÄS MER

 3. 3. Barns inflytande i förskolans samling : En studie om pedagogers förhållningssätt till barns inflytande i förskolans samling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Josefine Skarström; [2018]
  Nyckelord :democratic; influence; childperspective; children´s perspective; preschool; educators; children; curriculum för the preschool; sociocultural theory; Demokrati; inflytande; barnperspektiv; barns perspektiv; sociokulturell teori; förskola; pedagoger; barn och läroplan för förskolan;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att få en större kunskap kring pedagogers förhållningssätt i arbetet med att ge barnen inflytande i samlingssituationer, men även vilka utmaningar pedagogerna möter. Målgruppen är personalen i ett arbetslag på samma förskola. LÄS MER

 4. 4. Yngre barns inflytande i förskolan : En studie om pedagogers förhållningssätt till yngre barns möjligheter till inflytande i rutinsituationer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Jolin Sonesson; [2017]
  Nyckelord :Preschool; educators; children; democratic; influence; childperspective; children´s perspective; model of participation; curriculum for the preschool; Förskola; pedagoger; barn; demokrati; inflytande; barnperspektiv; barns perspektiv; delaktighetsmodell; läroplanen för förskola;

  Sammanfattning : The aim of this study is to learn more about how educators in the preschool reason about younger children´s (1-3 years) opportunity to affect the actions in existing or daily routine situations. The target group is the work team at the preschool who is responsible for the younger children.  A semi-structured interview study was completed. LÄS MER

 5. 5. "Stämningen i den nya klassen är så tråkig, nedstämd och deprimerande..." : Barns perspektiv på byte till en specialutformad skola för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättninger... en narrativ analys.

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Laura-Renée Lachhein; [2016]
  Nyckelord :remedial schools; children´s perspective; childperspective; neuropsychiatric disorders; students; categories; identity; integration; segregation; participation; Skolbyte; specialutformade skolor; barnets perspektiv; barnperspektiv; elever; neuropsykiatriska funktionsnedsättningar; delaktighet; kategorier; identitet; integration;

  Sammanfattning : I denna kvalitativa intervjustudie undersöktes hur barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar beskriver flytten från en vanlig skola till en specialutformad skola. Det undersöktes i vilken utsträckning barnets perspektiv beaktades under processen av skolbytet. LÄS MER