Sökning: "Children`s working theory"

Visar resultat 1 - 5 av 73 uppsatser innehållade orden Children`s working theory.

 1. 1. Titta där, en bro till : Vad uttrycker barn i ålder 2,5-3 år om broar?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Natalie Andersson; [2019]
  Nyckelord :Children`s working theory; engineering in preschool; technical system; younger childrens expressions; Barns arbetsteorier; teknik i förskolan; tekniska system; yngre barns uttryck;

  Sammanfattning : The intention with this study is to look into what and how children at the age of two and a half and three years old expresses about bridges. The study is qualitative and have been completed with unstructured pre- and after interveiews and participant observation with two different groups with in total four children that have been introduced to different materials representing bridges. LÄS MER

 2. 2. Barns delaktighet och inflytande i förskolan : En undersökande studie om förskollärares arbetssätt kring barns delaktighet och inflytande i projektarbete

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Catherine Nanono; Juanita Klingberg; [2019]
  Nyckelord :preschool; children s influence; children s participation; preschool teachers; power relationship in preschool; förskola; barns inflytande; barns delaktighet; förskollärare; maktrelation i förskola;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate how preschool teachers provide young children with the option to participate and influence in project work at preschool. To narrow the scope, we have focused on two main questions in this study. LÄS MER

 3. 3. Förskollärares sätt att möta barn i koncentrationssvårigheter i inomhusmiljön : Miljön och pedagogers påverkan på barns utveckling och koncentrationsförmåga

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Arijana Gashi; Rima Akan; [2019]
  Nyckelord :pree-school; concentrations difficulties; environment; pedagogue; pree-schooler society;

  Sammanfattning : The aim of this study is to explore the way teachers in pree-school are relating to and working with pre-schoolers in concentration difficulties in the indoor environment. We have chosen to study if pedagogues are working in a way where they are trying to help the children or if they are considering concentration difficulties as existing within the child. LÄS MER

 4. 4. Inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter. : En kvalitativ studie om professionellas inställning och utmaningar inför kommande lagstiftning

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Daniela Lundin; Amanda Larsson; [2019]
  Nyckelord :UN Convention on the Rights of the Child; child rights perspective; child´s best; cooperation; adult-oriented society.; Barnkonventionen; barnrättsperspektivet; barns bästa; samverkan; vuxenorienterat samhälle.;

  Sammanfattning : Enligt beslut i riksdagen ska FN:s konvention om barns rättigheter ges ställning som svensk lag 1 januari 2020. Tidigare forskning visar att det råder en oenighet om huruvida en inkorporering av barnkonventionen som lag är bra eller inte. LÄS MER

 5. 5. Välja strider i förskolan : En kvalitativ studie om demokratisk fostran och Alla Barn i Centrum

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Anna Rossall; [2018]
  Nyckelord :Democracy; preschool; All Children at the Centre ABC ; Biestas theory on democracy; socioemotional; setting boundaries; Demokratisk fostran; förskolan; Alla Barn i Centrum ABC ; Biestas teori om demokrati; socioemotionella program; sätta gränser;

  Sammanfattning : The purpose of my study is to investigate how working with ABC (All Children at the Centre) can be interpreted based on a democratic education in preschool. ABC is a socioemotional course provided by an external agency which is subsequently available to teachers and parents within certain councils, throughout the country. LÄS MER