Sökning: "Children`s working theory"

Visar resultat 1 - 5 av 81 uppsatser innehållade orden Children`s working theory.

 1. 1. Socialsekreterares handlingsutrymme : En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelse av frihet och hinder till våldsutsatta barns delaktighet i barnavårdsutredningar.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Selma Beganovic; Florida Nimani; [2020]
  Nyckelord :social workers; discretion; bureaucrats; childrens perspective; participation; socialsekreterare; handlingsutrymme; gräsrotsbyråkrat; barnperspektiv; delaktighet;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur socialsekreterare som arbetar på Socialtjänstens enhet barn och unga upplever att deras handlingsutrymme påverkas av de faktorer de bör förhålla sig till vid barnavårdsutredningar samt i hur stor utsträckning barnperspektivet inkluderas i utredningsprocessen. En kvalitativ metod som utgjordes av semistrukturerade intervjuer har genomförts med åtta socialsekreterare. LÄS MER

 2. 2. PARTNERVÅLD : En kvalitativ studie om kuratorers upplevelser kring varför kvinnor stannar kvar hos en våldsam partner

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Emilia Olsson; Mina Torakai; [2020]
  Nyckelord :Partner violence; Abused women; Normalization; Counselors; Experiences; Partnervåld; Våldsutsatta kvinnor; Normalisering; Kuratorer; Upplevelser;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka upplevelser hos kuratorer som arbetar med kvinnor utsatta för partnervåld kring vad det är som påverkar kvinnors val att stanna kvar hos en våldsam partner. En kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer har genomförts. LÄS MER

 3. 3. Barnkonventionens verkan inom LSS-handläggning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Ninni Piuva; Anja Henricsson; [2020]
  Nyckelord :Care managers; Child; Children’s Rights Convention; Disabilities; LSS; Participation;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur barnperspektivet beaktas vid handläggning inom LSS, samt att undersöka hur barnets rättigheter, enligt Barnkonventionen, beaktas under processen. Eftersom Barnkonventionen blir lag 2020 ville vi få insikt i hur Barnkonventionen används praktiskt inom LSS. LÄS MER

 4. 4. Titta där, en bro till : Vad uttrycker barn i ålder 2,5-3 år om broar?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Natalie Andersson; [2019]
  Nyckelord :Children`s working theory; engineering in preschool; technical system; younger childrens expressions; Barns arbetsteorier; teknik i förskolan; tekniska system; yngre barns uttryck;

  Sammanfattning : The intention with this study is to look into what and how children at the age of two and a half and three years old expresses about bridges. The study is qualitative and have been completed with unstructured pre- and after interveiews and participant observation with two different groups with in total four children that have been introduced to different materials representing bridges. LÄS MER

 5. 5. Barns delaktighet och inflytande i förskolan : En undersökande studie om förskollärares arbetssätt kring barns delaktighet och inflytande i projektarbete

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Catherine Nanono; Juanita Klingberg; [2019]
  Nyckelord :preschool; children s influence; children s participation; preschool teachers; power relationship in preschool; förskola; barns inflytande; barns delaktighet; förskollärare; maktrelation i förskola;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate how preschool teachers provide young children with the option to participate and influence in project work at preschool. To narrow the scope, we have focused on two main questions in this study. LÄS MER