Sökning: "Children’s native language"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden Children’s native language.

 1. 1. Vilka förutsättningar har förskollärare i arbetet med att utveckla barns modersmål? : En kvalitativ studie om modersmålsutveckling i förskolan

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Isabelle Joelsson; Emelie Petersson; [2023]
  Nyckelord :Children’s native language; Prerequisites; Preschool teacher; Working method; Barns modersmål; Förutsättningar; Förskollärare; Arbetssätt;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att bidra med kunskap om hur förskollärare uppfattar sin möjlighet att arbeta med läroplansmålet “Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska” (Skolverket 2018, s.14) samt vilka förutsättningar som förskollärare upplever sig få av andra i detta arbete. LÄS MER

 2. 2. Förskollärares erfarenheter av att arbeta med flerspråkighet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Inese Izkapte Saad; [2022]
  Nyckelord :preschool; multilingualism; preschool teachers` experiences; phenomenography; interviews; förskola; flerspråkighet; förskollärares erfarenheter; fenomenografi; intervjuer;

  Sammanfattning : This study examines preschool teachers` experiences of working with multilingualism. Through the study I want to find out about what experiences preschool teachers have about working with multilingualism and what has changed during their working life. LÄS MER

 3. 3. Förskolebarns möjligheter att utveckla sina språk : Några förskolepedagogers syn på arbetet med flerspråkighet i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Elise Torp Sandberg; [2021]
  Nyckelord :Language development; native language; preschool children; Swedish preschool; Förskolebarn; modersmål; språkutveckling; svensk förskola.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to gain knowledge about how employees in Swedish preschools work to ensure that children with native languages other thanSwedish are given the opportunity to develop in both the Swedish language and in their native language. The study also looked at the opportunities andchallenges educators saw in this work. LÄS MER

 4. 4. Språkutveckling hos flerspråkiga barn : En studie om förskollärares uppfattningar av arbetet med flerspråkiga barns språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Diala Mohamed; Hind Ata; [2021]
  Nyckelord :Preschool; Preschool class; Preschool teacher; Multilingualism; Multilingual children; Native language; Interaction; Didactics; Communication; Förskola; Förskoleklass; Förskollärare; Flerspråkighet; Flerspråkiga barn; Modersmål; Interaktion; Didaktik; Kommunikation;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att få djupare kunskap och större förståelse om hur förskollärare uppfattar arbetet med språkutveckling hos flerspråkiga barn. Studien utgår från tre frågeställningar. LÄS MER

 5. 5. Högläsningssituationen är en samtalsarena : En kvalitativ studie om förskollärares pedagogiska arbete kring högläsning i en flerspråkig barngrupp

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Felicia Apelgren; Carolina Högberg; [2020]
  Nyckelord :artefacts; education planning; multilingual children s group; process languages; reading aloud; Artefakter; flerspråkig barngrupp; högläsning; pedagogisk planering; processa flerspråkighet;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to visulise how preschool teachers work pedagog- ically around reading aloud in a multilingual children's group. We want to in- vestigate preschool teachers' reasoning and planning around the reading situa- tion to see what pedagogical purpose that situation can have and what place it takes in the preschool activities. LÄS MER