Sökning: "Children’s right"

Visar resultat 1 - 5 av 244 uppsatser innehållade orden Children’s right.

 1. 1. Från barn till flyktingbarn - en diskursanalys av dokument som används vid arbete med barns asylutredningar

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Belma Hasanic; [2021-02-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The Swedish Migration Agency assesses and decide on children's asylum cases in Sweden. The Swedish Aliens Act, the Convention on the Rights of the Child and, since 2016, the Temporary Act, are the main laws applied when the agency determent a child’s asylum case. LÄS MER

 2. 2. Barns delaktighet i socialtjänstens barnavårdsutredningar : Socialsekreterares erfarenheter av arbetet innan och under covid-19-pandemin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Ann-Charlotte Ek; Linnéa Johansson; [2021]
  Nyckelord :Children´s participation; Covid-19-pandemic; Social services; Social work; Street-level bureaucrat; Barns delaktighet; Covid-19-pandemin; Handlingsutrymme; Socialsekreterare; Socialtjänsten;

  Sammanfattning : Studien syftade till att undersöka hur socialsekreterare arbetade med barns delaktighet i socialtjänstens barnavårdsutredningar samt hur covid-19-pandemin påverkade detta. Kvalitativa intervjuer hölls med åtta socialsekreterare om deras erfarenheter av utredande arbete med barn innan och under covid-19-pandemin. LÄS MER

 3. 3. Vilken påverkan har barnets vilja i tvister gällande vårdnad, boende och umgänge? Analys av tingsrättsdomar från 2019 & 2020

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Gabriela Johnson; [2021]
  Nyckelord :Child perspective; children s voices; custody disputes; Conventions on the right of the child; institutional logics Barnperspektiv; barnets vilja; barnkonventionen; institutionella logiker; vårdnadstvister; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine how the Swedish Court takes the will of the child in consideration, regarding legal decisions during custody disputes. Eight documented rulings have been reviewed from 2019 and 2020. A thematic content analysis has been made on eight of the rulings. LÄS MER

 4. 4. Systematiskt kvalitetsarbete - Ett verktyg för en likvärdig förskola? : En kvalitativ studie om hur systematiskt kvalitetsarbete kan användas som verktyg i sträva mot en likvärdig förskola, ur förskollärare och rektorers perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Andersson Susanna; Hanne Pettersson; [2021]
  Nyckelord :systematic quality work; equality; preschool education; children s right; understanding concepts;

  Sammanfattning : This study sheds light on preschool teacher’s and principal’s view and practice of how systematic quality work affects the equality in preschools. In January 2020, the convention on the rights of a child became part of Swedish law, which strengthened children’s rights in the Swedish society and childcare. LÄS MER

 5. 5. “Det är ingen chef som kommer säga emot barnkonventionen...” En kvalitativ studie om socialarbetares resonemang kring barns rättigheter i relation till det praktiska handlingsutrymmet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Nor Söderberg; Hanan Hassan; [2021]
  Nyckelord :Keywords: convention on the rights of the child; social workers; discretion; accounts; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to understand how social workers reason about the Convention on the Rights of the Child in relation to the scope for action within the Social Services. The study was based on three questions, how do social workers reason about children's right to have their voice heard in their work, how do social workers reason about children's right to receive information in their work and how do social workers reason about making decisions about the child's best interests based on the Convention on the Rights of the Child in their work. LÄS MER