Sökning: "Children and youth"

Visar resultat 1 - 5 av 390 uppsatser innehållade orden Children and youth.

 1. 1. Uppfattar ungdomar kommersiella avsikter inom marknadsföring? : En studie om ungdomars medvetenhet på sociala medier.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Fredrik Petersson; Henrik Ylipukki; [2019]
  Nyckelord :Sårbara konsumenter; kommersiellt meddelande; beundran; sociala medier-marknadsföring; marknadsföring via influencers; medvetenhet;

  Sammanfattning : Title: Do young people perceive commercial intentions in marketing? - A study on youth awareness on social media. Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration Author: Fredrik Petersson and Henrik Ylipukki Supervisor: Jonas Kågström Date: 2019 – January Aim: The study aims to analyze young people’s awareness of the commercial purpose of influencer marketing on the social media platform Instagram. LÄS MER

 2. 2. Vem får vara med? : En studie om inkludering i barn och ungdomslitteratur och inkluderande lässätt.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Annika Callen; [2019]
  Nyckelord :Inclusion; accessibility; children’s literature; youth literature; norms; norm creativity; norm criticism; audiobooks; Inkludering; tillgänglighet; barnlitteratur; ungdomslitteratur; normer; normkreativitet; normkritik; ljudböcker;

  Sammanfattning : I den här studien har jag undersökt vilka berättelser unga och barn möter genom barn- och ungdomslitteratur och även på vilka sätt som denna typ av litteratur finns tillgänglig att läsa. Studien innehåller även ekonomiska aspekter. LÄS MER

 3. 3. Socialsekreterarnas erfarenhet av mötet med socialt utsatta barn och ungdomar - en (kvalitativ) intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Amra Selman; [2019]
  Nyckelord :client perspective; youth; influence; participation; cooperation and child perspective.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Children and youth's right to make their voices heard, as well as the right to partake in different matters, has strengthened with laws and guidelines (Socialstyrelsen, 2003). The aim of the study is to examine the experience of employees in their work with socially vulnerable children and adolescence - with a focus point on the right to participation in different matters. LÄS MER

 4. 4. Kan motivationsklimat och målorientering predicera psykisk ohälsa? : En kvantitativ studie genomförd på golfspelande barn och ungdomar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Moa Storm Edholm; Therése Nerpin; [2019]
  Nyckelord :Anxiety; depression; goal orientation; mental illness; motivational climate; Depression; motivationsklimat; målorientering; psykisk ohälsa; ångest;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka om det upplevda motivationsklimatet samt målorientering kunde predicera psykisk ohälsa bland unga golfspelare. Studien genomfördes med en kvantitativ tvärsnittsdesign och datainsamling skedde i form av enkäter. Sammanlagt deltog 134 golfspelare. LÄS MER

 5. 5. Barn vill om barn kan : Konsekvenser för individen när samhälleliga strukturer brister

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Petra Lindhero; Agnes Stuchly; [2019]
  Nyckelord :Collaboration; division of responsibilities; preventive intervention; school absence; neuropsychiatric disability; Samverkan; ansvarsfördelning; förebyggande insatser; skolfrånvaro; neuropsykiatrisk funktionsnedsättning;

  Sammanfattning : I denna studie är syftet att undersöka hur respondenter från olika verksamheter upplever ansvarsfördelning och samverkan kring elever med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som har en problematisk skolfrånvaro. Vidare undersöks vilka faktorer som orsakar skolfrånvaro samt hur skolorna konkret arbetar förebyggande för att elever inte ska bli frånvarande från skolan. LÄS MER