Sökning: "Children and youth"

Visar resultat 1 - 5 av 378 uppsatser innehållade orden Children and youth.

 1. 1. Accessible space? Urban youths’ needs and barriers in everyday life

  Master-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Diana Ekman; [2018-08-09]
  Nyckelord :accessibility; mobility; youth; urban; time geography; proximity;

  Sammanfattning : In the light of new sustainability challenges in cities brought forward by increasing urbanpopulations, the realm of urban transportation research has gradually digressed from planningfor accessibility by mobility to instead emphasise the benefits of accessibility by proximity.This shift brings with it a possibility to elucidate and expand knowledge on population groupsthat previously have been neglected in earlier planning processes. LÄS MER

 2. 2. Alla tycker det är viktigt, men... - En studie om att ta hänsyn till barn i kommunala beslut

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Maja Karlsson; [2018-07-02]
  Nyckelord :Barnkonventionen; Barn rätts perspektivet; Barnkonsekvensanalyser; policyimplemen- tering; tvärfrågor; fallstudie; intervjuer; informanter;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to provide knowledge about the conditions for the implementation of the Convention of the Rights of the Child and a child-rights-perspective at a municipal level. The main question considered is where initiative to take account for children takes, to understand why a children-rights-perspective is considered in some cases, but not in others. LÄS MER

 3. 3. Skolsköterskans erfarenheter av att identifiera elever med psykisk ohälsa – en systematisk litteraturöversikt. “En känsla av att något är fel”

  Magister-uppsats,

  Författare :Jenny Wiklund; Ellen Hjelmgren; [2018-03-01]
  Nyckelord :Barn och unga; elever; identifiering; psykisk ohälsa; skolhälsovård; skolsköterskan; systematik litteraturöversikt; Children and youth; students; identifying; mental illness; school health care; school health service; school nurse; systematic literature review;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa bland barn och ungdomar är ett växande problem. Skolsköterskan befinner sig i position att tidigt kunna identifiera den psykiska ohälsan bland unga då hens arbete innefattar att möta alla elever och bedriva hälsofrämjande arbete. LÄS MER

 4. 4. Vulnerability among children and youth in São Paulo. : A qualitative study of children living in a slum area, an occupied building and on the streets.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Rebecca Beltramo; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Children living in vulnerability as living on the street has been a well discussed issue for a long time. The importance of addressing the factors of why children are living in vulnerability along with what concrete actions that can be taken to help these children to a safer life have formed the ground for this study. LÄS MER

 5. 5. "Det är ju ändå min förening" : En kvalitativ studie om vad som motiverar styrelsemedlemmar att arbeta ideellt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Alexander Eriksson; Daniel Medén; Tobias Pettersson; [2018]
  Nyckelord :Volunteers; Voluntary Work; Motivation; Grounded Theory; Football Associations; Board Members; Volontärer; ideellt engagemang; motivation; grundad teori; fotbollsföreningar; styrelsemedlemmar;

  Sammanfattning : Ideellt engagemang inom idrott har enligt studier kommit att bli ett problem då det blivit svårare för idrottsföreningar att rekrytera och bibehålla sina volontärer. Faktorer som betungande arbetsuppgifter och tidsbrist är några av de orsaker som påtalats kring det problem som finns med ideellt engagemang. LÄS MER