Sökning: "Children s perspective"

Visar resultat 1 - 5 av 1900 uppsatser innehållade orden Children s perspective.

 1. 1. The Perception of Socio-Demographic Risk Factors in Residential Fires

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Emilia Wretman; Rebecca Wigervall; [2023]
  Nyckelord :Socio-demographic factors; social; factors; residential; fatal fires; inequality; perception; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In this thesis, it is investigated how the general public and fire safety experts perceive the fire fatality risk of different socio-demographic factors in residential settings. Their perceptions were compared with how the socio-demographic factors correlate with the risk of fatal fires in residents in reality. LÄS MER

 2. 2. Mosshumlan hjälper djuren : En barnbok om rödlistade djur som kan stödja förskollärare i undervisningen om hållbar utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Julia Stark; Emilia Sjödin; [2023]
  Nyckelord :Children´s book; didactics; preschool teacher; sustainable development; red listed animals; sociocultural perspective; Barnbok; didaktik; förskollärare; hållbar utveckling; rödlistade djur; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Idag råder en global problematik i miljön och i det förändrade klimatet, vilket påverkar allt levande på vår planet. Det krävs därför att människan anpassar sina handlingar för att växla om till en hållbar utveckling. LÄS MER

 3. 3. Fysioterapeuters upplevelser av att bemöta barn med kommunikationssvårigheter inom barnhabilitering.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Moa Larsson; Virág Angyal; [2023]
  Nyckelord :Child* adolecent; habilitation; communication disorder dysfunction; experiences; physical therapist;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kommunikationssvårigheter inom vården är vanligt förekommande och bidrar till många utmaningar vilket påverkar vårdkvalitén. Detta ställer höga krav på vårdpersonal, patient och deras omgivning. Det finns en kunskapslucka gällande forskning inom barnhabilitering utifrån fysioterapeuters perspektiv. LÄS MER

 4. 4. Det är olyckligt att det har blivit business av familjehemsplaceringar. : En kvalitativ intervjustudie om privatiseringen av familjehemsplaceringar.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Emma Björklund; Sofia Wallbom; [2023]
  Nyckelord :Consultant-supported family homes; private actors; children’s perspective; follow-up work; New Public Management; development ecological theory; foster homes.; Konsulentstödda familjehem; privata aktörer; barnperspektiv; uppföljningsarbete; New Public Management; utvecklingsekologisk teori; familjehem.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med studien, som grundar sig i en kvalitativ ansats, är att genom semistrukturerade intervjuer få uppfattning om vilka positiva och negativa aspekter det finns med privatisering av barn- och ungdomsvård. Dessutom grundar sig studien på att upptäcka socialarbetare upplevda skillnader i uppföljningsarbetet hos kommunalt utredda familjehem respektive konsulentstödda familjehem. LÄS MER

 5. 5. Barn som ljuger får ingen ersättning : Ett barnrättsligt perspektiv på frihetsberövandelagens jämkningsregler

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Celeste Sjölin; [2023]
  Nyckelord :frihetsberövandeersättning; barnkonventionen; frihetsberövande; unga lagöverträdare; falska erkännanden; skadeståndsrätt; medverkan till egen skada; barns ansvar; jämkning;

  Sammanfattning : This essay explores the rules of adjustment of compensation for wrongful imprisonment as applied to juveniles aged 15–18 from a child law perspective.  The Law of Compensation for Wrongful Deprivation of Liberty[1] excludes claims where the complainant has contributed to causing the deprivation, for instance through false confessions or other suspicious behavior. LÄS MER