Sökning: "Children with special needs"

Visar resultat 1 - 5 av 406 uppsatser innehållade orden Children with special needs.

 1. 1. Specialpedagogik och anpassningar som en inkluderande del i förskolans verksamhet : En intervjustudie om hur förskollärare skapar en inkluderande miljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Julia Holmström; Alva Jonsson; [2023]
  Nyckelord :Children with special needs; communication; inclusion; preschool and preschool teacher; Barn i behov av särskilt stöd; förskola och förskollärare; inkludering; kommunikation;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilka arbetsmetoder förskollärare använder sig av i sin undervisning för en inkluderande miljö, samt vilka anpassningar de gör för att inkluderingsarbetet ska vara genomförbart. Det sociokulturella- och relationella perspektiven är den teoretiska utgångspunkten. LÄS MER

 2. 2. Bra kan bli bättre : Förskollärarperspektiv på utmaningar, svårigheter och framtida förändringar i arbetet med barn i behov av särskilt stöd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Utbildningsvetenskap

  Författare :Sandra Larsson Persson; [2023]
  Nyckelord :Children in need of special support; curriculum theory; framework factor theory; preschool; preschool teacher s perspective; special pedagogy.; Barn i behov av särskilt stöd; förskola; förskollärarperspektiv; läroplansteori; ramfaktorteori; specialpedagogik.;

  Sammanfattning : Som följd av tidigare erfarenheter och brister i den tidigare forskning som sökts fram kring ämnet valdes studiens syfte som blev att skapa en djupare förståelse samt lyfta fram svårigheter och utmaningar som förskollärare har stött på i sitt arbete med barn i behov av särskilt stöd. Syftet är även att synliggöra de förändringar som anses skulle behövas. LÄS MER

 3. 3. Barns rättigheter till en likvärdig utbildning : En studie om barnets rätt till hjälpmedel och stöd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Emelie Sköld; Matilda Andersson; [2023]
  Nyckelord :Aid; children with special needs; inclusion; preschool teacher; professional way of working; Barn med särskilda behov; förskollärare; hjälpmedel; inkludering; professionellt arbetssätt;

  Sammanfattning : Syfte med studien är att undersöka hur förskollärarna arbetar med barn som är i behov av särskilt stöd, hur barnen inkluderas i undervisningen och vilka hjälpmedel och resurser de har att tillgå, samt om förskollärarnas arbetssätt och kompetens har betydelse i verksamheten. Genom en kvalitativ metod har strukturerade intervjuer av fyra förskollärare genomförts i Gävle kommun. LÄS MER

 4. 4. Utmaningar och möjligheter vid övergången mellan förskola och grundskola för barn i behov av särskilt stöd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Albana Zejnullahu; [2023]
  Nyckelord :Barn i behov av särskilt stöd; Förskola; Grundskola; Mottagande; Samverkan; Övergång.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Förskollärares planeringsarbete av aktiviteter som inkluderar barn i behov av särskilt stöd : En intervjustudie av verksamma förskollärares inställning till inkluderingsarbetet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Miranda Eriksson; Mathilda Löfgren; [2023]
  Nyckelord :Children with special needs; inclusion; preschool; preschool teachers; planning work; sociocultural perspective; Barn i behov av särskilt stöd; inkludering; förskola; förskollärare; planeringsarbete; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få en fördjupad kunskap för hur förskollärare planerar aktiviteter som inkluderar barn i behov av särskilt stöd. Vi har undersökt hur förskollärarens inställning och attityd till inkludering av barn i behov av särskilt stöd samt hur yttre faktorer påverkar planeringsarbetet av inkluderande aktiviteter. LÄS MER