Sökning: "Children with special needs"

Visar resultat 1 - 5 av 348 uppsatser innehållade orden Children with special needs.

 1. 1. Alla är vi olika, men olika är bra : En kvalitativ studie om förskollärares uppfattningar och beskrivningar kring arbetet med inkludering av barn i behov av särskilt stöd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Lena Joansson; Frida Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Inclusion; Children with special needs; Conceptions; Phenomenography; Inkludering; Barn i behov av särskilt stöd; Uppfattningar och Fenomenograf;

  Sammanfattning : AbstractThe purpose of our study is to contribute with knowledge about how preschoolteachers perceive and describe the inclusion of children in need of special support.Based on the purpose of the study, three research questions are formulated. LÄS MER

 2. 2. What is school food service quality? (part 1) : exploring perceptions of service quality among children and food service professionals in Sweden

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Maria Trymell; [2021]
  Nyckelord :Food service management; service quality; food choice; school food; hospitality;

  Sammanfattning : Background: Every year 260 million lunch meals are served in Swedish schools. To design sustainable meals that are eaten and appreciated by the children, not only the food is important but also to understand how the meeting between the Food Service Professionals (FSP) and the children, and part of the service provided, affects the children's overall meal experience. LÄS MER

 3. 3. Förskollärares bemötande med barn med funktionsvariationer: ur ett lyssnande perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Chatrine Qvick; [2021]
  Nyckelord :attitude; children with functional variations; democracy; listening; social constructionism; barn med funktionsvariationer; demokrati; förhållningssätt; lyssnande; socialkonstruktivism;

  Sammanfattning : The purpose of the present study is to, based on preschool teachers' talk about listening to children with functional variations, contribute knowledge about what conditions preschool teachers feel they have in relation to working with children with functional variations and how preschool teachers feel that they create adequate conditions for children with functional variations.  Listening means being sensitive to the children's own initiatives and their way of understanding the world (Åberg & Lenz Taguchi, 2018). LÄS MER

 4. 4. Alla är olika och olika är bra : Idrott och hälsa lärares erfarenheter av anpassningar och bemötande av elever med diagnos inom autismspektrum

  L3-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Julia Hoffman; [2021]
  Nyckelord :Adaptations; Autism spectrum disorders ASD ; Physical education and health; Skills enchancing interventions; neurodevelopment NDD ; Anpassningar; Autism; Autismspektra; Idrott och Hälsa; kompetenshöjande insatser; neuropsykiatrisk funktionsnedsättning NPF ;

  Sammanfattning : Several studies show that physical activity has positive effects for children with autism. Therefore, I chose to investigate the form of adaptions student in autism spectrum in the subject of sports and health and what conditions the physical education teachers have to create a favorable environment for student with autism. LÄS MER

 5. 5. THE USE OF DIVERSITY DOLLS IN EARLY EDUCATION

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Georgia Kaloti; [2020-09-09]
  Nyckelord :Diversity doll; empathy; preschool; special needs;

  Sammanfattning : Aim: The objectives of the study is first to identify how children respond on anEmotional level to the diversity doll withspecial educational needs and secondly, to examine whether the diversitydoll creates empathy as an important anti-bias approach.Theory: The theoretical framework used in this study is Bandura’ssocial learning theory (1977). LÄS MER