Sökning: "China Coca-Cola"

Hittade 1 uppsats innehållade orden China Coca-Cola.

  1. 1. The effects of Chinese Culture onInternal Management and Marketing Strategie : Case Study on Coca-Cola (China) and NEC (China)

    Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

    Författare :Minglei Shen; Yao Tianxiang; [2011]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER