Sökning: "Chopins pianometodik"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Chopins pianometodik.

  1. 1. "CLEVER, BUT NOT CHOPINESQUE"- Fyra nutida pianopedagogers syn på Frédéric Chopins pianometodik genom tiderna

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

    Författare :Daniel Gunnarsson; [2012]
    Nyckelord :Chopin interpretation; Chopin’s piano method; the piano and transmission of tradition; Chopin’s teaching; pedagogical musical method; Chopin-interpretation; Chopins pianometodik; piano och traditionsöverföring; Chopins undervisning; pedagogisk musikalisk metod; Performing Arts;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka fyra nutida pianopedagogers syn på hur Frédéric Chopins pianometodik har utvecklats från kompositörens tid fram till nutid. Litteraturen som används för denna studie fokuserar på Chopins tankar om undervisning, Chopin-spel under olika tider, samt traditionsöverföring. LÄS MER