Sökning: "Chris André"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Chris André.

 1. 1. Modellbaserad undervisning i friluftsliv : En pilotinterventionsstudie om hur en platspedagogik möliggör lärande för elever

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Chris Grönstedt; André Viksell; [2019]
  Nyckelord :outdoor education; pedagogy; landfullness; place pedagogy; place responsive; place based; instructional model; friluftsliv; pedagogik; skola; platsbaserad; platspedagogik; platsresponsiv; modellbaserat lärande;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte och frågeställningar Syftet med denna studie är att genomföra och undersö̈ka modellbaserad undervisning inom friluftsliv med fokus på platspedagogiken och få svar på frågeställningarna: ●  Vilka upplevelser har eleverna av den platspedagogiska undervisningsmodellen? ●  Vad för lärandeerfarenheter skaffar sig eleverna av den platspedagogiska undervisningsmodellen? Metod I studien har en kvalitativ ansats tillämpats för att söka svar på frågeställningarna. Mer specifikt har en pilotinterventionsstudie på två lektioner med efterföljande kvalitativa intervjuer genomförts med 22 stycken elever i en skolklass i årskurs 6 belägen i södra Norrland. LÄS MER

 2. 2. Pulsträning för ökad inlärning? : En tvärsnittsstudie om hur och varför lärare arbetar med pulsträning i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Chris Grönstedt; André Viksell; [2018]
  Nyckelord :Pulsträning; Inlärning; tränarlänkdiverse;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte och frågeställning Syftet med denna studie är att undersöka hur och varför ett specifikt antal lärare arbetar med pulsträning för ökad inlärning bland skolelever. • Hur motiverar lärarna valet av att tillämpa pulsträning i skolan? • Hur ser upplägg av lektioner ut gällande pulsträning kopplat till inlärning? • Hur utvärderas interventioner vad gäller pulsträning kopplat till inlärning? Metod Arbetets frågeställningar är angripna utifrån en kvalitativ ansats där fem lärare intervjuades för att få reda på hur och varför de arbetar med pulsträning i skolan. LÄS MER

 3. 3. Åldersintegrerade och åldershomogena barngrupper i förskolan : - En intervjustudie om hur två personalgrupper ser på gruppsammansättningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :André Juhlin; Chris Gunnarsson; [2016]
  Nyckelord :Åldershomogena; åldersintegrerade; förskola; barngrupper;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka personalens syn på åldershomogena och åldersintegrerade barngrupper i förskolan. Strukturerade och direkta intervjuer har genomförts med sju förskollärare och tre barnskötare. LÄS MER

 4. 4. In-Yer-Face: A Study of Unsettling British TV Comedy, Critical Discomfort and Public Offence

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Filmvetenskap

  Författare :Linn Lönroth; [2013]
  Nyckelord :Chris Morris; The League of Gentlemen; Offence; Comedy; Bakhtin; Offensive comedy; Brass Eye; The Day Today; Jam; Derek; Ricky Gervais; shock; taboo; humour; dark humour; dark comedy; André Breton; British humour; British TV; transgression; provocation; laughter; Armando Iannucci; BBC; Channel 4; sick humour; tastless comedy; Cultural Sciences; Performing Arts; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : In this essay I explore contemporary British TV comedy that unsettles and offends its audience by pushing humour to its very outer limits. Attempts to breach decorum and provoke the reader/audience is not a new phenomenon, and by looking at the Modernist rejection of bourgeois values I try to contextualise this fascination with transgression and provocation. LÄS MER