Sökning: "Chris Bysell Hamrin"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Chris Bysell Hamrin.

 1. 1. TIDIGARE ARBETSLIVSERFARENHETER OCH FRAMTIDA YRKESVAL Vuxna med adhd-diagnos och deras karriär- och yrkesval.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Chris Bysell Hamrin; [2021-01-28]
  Nyckelord :adhd; arbetslivserfarenheter; karriär; karriärcoaching; studievägledning; vägledning; yrkesval;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att få kunskap om vilka överväganden som vuxna med adhd-diagnosgör i en vägledningssituation inför att söka nytt arbete. Förhoppningen är attkunna ge studie- och yrkesvägledare samt karriärcoacher/rådgivare mer ingåendekunskap som grund för karriärcoachning. LÄS MER

 2. 2. Lärande processer i den digitala transformationens framfart : Möjligheter och utmaningar i arbetslivet för kompetenshöjande aktiviteter

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Chris Bysell Hamrin; [2018]
  Nyckelord :Arbetsplatslärande; digitalisering; digital kompetens; informations- och kommunikationsteknologi IKT ; livslångt lärande; lärande organisation; pedagogisk digital kompetens; Virtual Human Resource Develepment VRHD ;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att bidra med kunskap om hur lärande processer påverkas av den snabbt ökande digitala transformationen som sker inom arbetslivet. Inom den digitala transformationen så har fokus varit att utforska de olika digitala kanaler och verktyg som erbjuds för kompetenshöjande aktiviteter. LÄS MER

 3. 3. Faktorer som påverkar arabetssökandet för personer med ADHD : betydelsen av utbildning, kompetensutveckling och personlig rådgivning

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Chris Bysell Hamrin; [2017]
  Nyckelord :ADHD; arbetssökande; exekutiva funktioner; karriärcoach; karriärvägledning; rådgivare;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att bidra med kunskap om faktorer som påverkar arbetssökandetför personer med diagnosen ADHD, samt betydelsen av eventuella stöd såsomutbildning, kompetensutveckling och personlig rådgivning. De frågeställningar somstudien fokuserade på var om tidigare arbetslivserfarenheter har bidragit tilllärdomar för arbetssökandet och om de har fått något stöd samt vilken betydelse deteventuella stödet haft. LÄS MER