Sökning: "Chris Lundqvist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Chris Lundqvist.

  1. 1. Analyzing Symbiosis on SMT Processors Using a Simple Co-scheduling Scheme

    Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik

    Författare :Elias Lundmark; Chris Persson; [2017]
    Nyckelord :Scheduling; Co-scheduling; Multicore; Multithreading; SMT; Throughput;

    Sammanfattning : Simultanous Multithreading (SMT) är ett koncept för att möjligöra effektivare utnyttjande av processorer genom att exekvera flera trådar samtidigt på en enda processorkärna, vilket leder till att systemet kan nyttjas till större grad. Om flera trådar använder samma funktonsenheter i procesorkärnan kommer effektiviteten att minska eftersom detta är ett scenario när SMT inte kan omvandla thread-level parallelism (TLP) till instruction-level parallelism (ILP). LÄS MER