Sökning: "Christel Åkesson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Christel Åkesson.

 1. 1. Elevdelaktighet i skolutveckling ur ett specialpedagogiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Christel Åkesson; Jenny Olsson; [2020]
  Nyckelord :Availability; development of the school system; headmaster; influence; special educator; students’ participation; Elevdelaktighet; inflytande; tillgänglighet; rektor; skolutveckling; specialpedagog;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to bring clarity and knowledge as to how two headmasters organise the development of their respective schools as well as how we as special educator can enable the students to take part in this development work. The methodology of this study – and theoretical preconditions are founded in a phenomenological perspective combined with educational organisation theory. LÄS MER

 2. 2. Om vi skalar...en studie om synen på specialpedagogikens inre

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Anna Nesic; Christel Åkesson; [2012]
  Nyckelord :handledning; individ; KASAM; relationer; specialpedagog;

  Sammanfattning : Malmö högskolaLärande och SamhälleSkolutveckling och ledarskapSpecialpedagogikVårterminen 2012AbstraktNesic, Anna &Åkesson, Christel (2012). Om vi skalar…en studie om synen på specialpedagogikens inre. (I we peel… a study on the perception of special education internal). LÄS MER

 3. 3. Bedömning för att forma och styra? : En kritisk analys av formativ bedömning.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT); Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Catrine Svartling; Christel Åkesson; [2011]
  Nyckelord :assessment; disciplinary control techniques; governmentality; normality; bedömning; disciplinära styrtekniker; governmentality; normalitet;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att undersöka vilket synsätt som råder bland lärare i de lägre årskurserna gällande begreppet bedömning. Studiens metodologiska - och teoretiska utgångspunkter grundar sig i Foucaultiansk teoribildning. LÄS MER