Sökning: "Christel Fredriksson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Christel Fredriksson.

 1. 1. Effekter på aktivitetsnivå, fysisk kapacitet och skattad livskvalitet hos patienter med KOL efter deltagande i KOL-skola

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Christel Fredriksson; [2017]
  Nyckelord :KOL; lungrehabilitering; accelerometer; aktivitetsnivå; livskvalitet; 6-min gångtest;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte: Syftet med studien var att undersöka om patienter som har kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL, efter deltagande i KOL-skola under sju veckor blir mer aktiva i sin vardag och ökar sin fysiska aktivitetsnivå samt relatera detta till förbättring i livskvalitet och fysisk kapacitet. Frågeställningarna var om det efter 7 veckors KOL-skola går att se en förbättring av den fysiska aktivitetsnivån mätt med accelerometer samt om fysisk kapacitet och prestationsförmåga förbättras mätt med 6-minuters gångtest? Kan det även visa på förändring i aktiviteter i dagliga livet, ADL (Aktiviteter i dagliga livet) och livskvalitet mätt med Eq5d samt minska upplevda besvär vid KOL mätt med CCQ- Chronic COPD Questionaire? Metod: Studien är en kvantitativ prospektiv cohort studie. LÄS MER

 2. 2. Fritidsgården som lärandemiljö : Ungdomars utveckling av interkulturell kompetens

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

  Författare :Eva Fredriksson; Christel Svensson; [2009]
  Nyckelord :Demokratiska värdegrunder; fritidsgård; identitetsutveckling; interkulturell kompetens; lärandemiljö; samspel; ungdomar.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att ur ett sociokulturellt perspektiv få ökad insikt om och förståelse för hur ungdomars medvetenhet om demokratiska värdegrunder framträder. Syftet är också att se om fritidsgården som lärandemiljö möjliggör ungdomars utveckling av interkulturell kompetens. LÄS MER