Sökning: "Christelle Ekblad"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Christelle Ekblad.

  1. 1. Vilket språk väljer läraren i moderna språk att använda i undervisningen? - En studie om målspråksanvändning i gymnasieskolan

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

    Författare :Christelle Ekblad; Lara Sanna; [2008]
    Nyckelord :moderna språk; språklärare; gymnasieskola; målspråk; modersmål; kommunikation; språkdidaktik;

    Sammanfattning : Syftet med vår undersökning har varit att klarlägga 30 lärares inställning till, och uppfattning om, språkundervisning i moderna språk för att kunna få en bild av verkligheten i dagens gymnasieskola. Efter en litteraturstudie av aktuell och historisk forskning samt språkdidaktiska metoder kring ämnet, genomförde vi en enkät med 24 bundna frågor och tre öppna frågor om undervisningssituationer med syftet att kunna mäta i hur pass stor utsträckning lärare använder sig av målspråket eller modersmålet under sina lektioner. LÄS MER