Sökning: "Christelle Karlsson Nilsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Christelle Karlsson Nilsson.

  1. 1. Läsa för eleverna? - en undersökning av ett antal lärares syn på högläsning som del av läsundervisningen

    Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning

    Författare :Christelle Karlsson Nilsson; Lina Olsson; [2006]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : I detta arbete undersöks ett antal lärares syn på högläsning som del av läsundervisningen för att tillsammans med bearbetad litteratur syfta till att bilda ett stöd i det egna kommande arbetet med att utforma en läsundervisning som yrkesverksamma lärare. Undersökningen fokuserar på läsundervisningen i de två första skolåren samt förskoleklassen och har genomförts med hjälp av en kvalitativ metod. LÄS MER