Sökning: "Christer Axelsson istdp"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Christer Axelsson istdp.

  1. 1. Bedömning av karaktärsstruktur utifrån ISTDP jämfört med patientens självskattning av psykiska besvär

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

    Författare :Christer Axelsson; [2016]
    Nyckelord :ISTDP; Character structure; Mental health; CORE-OM; ISTDP; Karaktärsstruktur; Psykisk hälsa; CORE-OM;

    Sammanfattning : Inledning: Inom ISTDP har psykodynamisk diagnostik utvecklats och används kontinuerligt i behandlingen. Diagnostiken delar in patienter i olika karaktärsstrukturer. Frederickson (2013) gör en indelning i de fyra kategorierna lågt motstånd, moderat motstånd, högt motstånd och skör. LÄS MER