Sökning: "Christer Fihn"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Christer Fihn.

  1. 1. "Sånt skulle jag aldrig säga till någon annan" : En studie om elevers kränkningar av lärare på gymnasieskolan

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikUtbildningsvetenskap

    Författare :Christer Fihn; [2014]
    Nyckelord :Förebyggande; Hantering; Kränkande behandling; Relationer;

    Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att få kunskap om vad lärare uppfattar som kränkningar från elever. Jag vill även undersöka hur lärare bedriver förebyggande arbete mot kränkningar och hur kränkningar från elever påverkar lärare. För att få lärares uppfattningar genomfördes en fokusgrupp samt fem semistrukturerade intervjuer. LÄS MER