Sökning: "Christer Holmberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Christer Holmberg.

  1. 1. Advokater och intressekonflikter- exemplet controlled auctions

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Tom Höglund; [2006]
    Nyckelord :Förmögenhetsrätt; Avtalsrätt; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Denna uppsats tar sin utgångspunkt i den livliga debatt som har förts inom advokatsamfundet sedan april 2004 angående intressekonflikter. Bakgrunden är den att advokatsamfundet utfärdade ett vägledande uttalande som förbjöd representation av flera klienter vid en viss typ av köpeprocess av företag, kallad controlled auctions. LÄS MER