Sökning: "Christian Englund"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Christian Englund.

 1. 1. A web crawler to effectively find web shops built with a specific e-commerce plug-in

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Malin Englund; Christian Gullberg; Jesper Wiklund; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Internetshopping är i dagens samhälle något väldigt vanligt. Att kunna köpa saker på internet och få det skickat till din dörr är något människor finner både bekvämt och lockande. Med efterfrågan kommer marknaden och internetbutiker har därför blivit ett populärt ställe att sälja sina varor på. LÄS MER

 2. 2. Strategier för sjuksköterskan i syfte att lindra upplevelsen av smärta och oro hos barn vid nålstick : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin

  Författare :Rebecka Englund; Christian Hjertberg; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Svenska företagsetableringar i Ryssland :  En studie om framgångsfaktorer

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Christian Sopov; Adam Englund; [2010]
  Nyckelord :Flerfallsstudie; internationalisering; etableringsformer; framgångsfaktorer; företagsetableringar; Ryssland;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att genom en flerfallsstudie analysera och utvärdera faktorer som kan påverka svenska företags internationaliseringsprocess i Ryssland, detta för att identifiera vilka faktorer som leder till framgång vid en etablering och därmed kan benämnas framgångsfaktorer.Problemformulering: Vilka faktorer är viktiga för en framgångsrik etablering av ett svenskt företag i Ryssland?Metod: Författarna har i uppsatsen använt sig av en deduktiv metod, där de utgått ifrån teorier och tidigare forskning som legat till grund för den kvalitativa och kvantitativa datainsamlingen som format empirin. LÄS MER

 4. 4. Svenska företagsetableringar i Ryssland : En studie om framgångsfaktorer

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Christian Sopov; Adam Englund; [2010]
  Nyckelord :Multiple case study; internationalisation; forms of expansion; success factors; company expansion; Russia; Flerfallsstudie; internationalisering; etableringsformer; framgångsfaktorer; företagsetableringar; Ryssland;

  Sammanfattning : Författarna har genom studien funnit att faktorerna engagemang, tidigare internationell erfarenhet, systematiskt tillvägagångssätt, företagets storlek,nätverk och kunskap haft tydligast påverkan på de studerade svenska företagens internationalisering och framgång i Ryssland. Dessa framgångsfaktorer tycks även likna de faktorer som generellt framträder i tidigare forskning. LÄS MER

 5. 5. Skärgårdsliv för rekreation : En undersökning av möjligheterna till vistelse i Stockholms Skärgård

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Christian Söderqvist; Michael Weiss; [2005]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Aim The aim of this study has been survey the possibilities for short-term stays in the Stockholm Archipelago for people without their own means of transport, own equipment and/or experience of outdoor life. To fulfil this aim, the following questions were formulated:  What communications are available to chalet parks in the Stockholm Archipelago?  What overnight accommodation is available in the chalet parks in the Stockholm Archipelago?  What activities can be pursued in the Stockholm Archipelago?  What is the financial cost of travelling to and staying in the Stockholm Archipelago for a week? Method We chose to use six interviews and three observations in order to gain as much insight as possible. LÄS MER