Sökning: "Christian Gummesson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Christian Gummesson.

 1. 1. Automatic Log Based Anomaly Detection in Cloud Operations using Machine Learning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för reglerteknik

  Författare :Jacob Gummesson Atroshi; Christian Le; [2021]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : For modern large scale cloud services a fast and reliable anomaly detection is of utmost importance. Traditionally developers perform simple keyword search, for keywords such as "error" or "fail" in the log data, one of the main data sources that depicts the state of the system. LÄS MER

 2. 2. Syns man inte, finns man inte? : GANT Swedens hantering av image och relationer via Instagram och Pinterest

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Linda Wängborg; [2014]
  Nyckelord :sociala medier; public relations; imagehantering; relationshantering; kundrelationer; mode; GANT Sweden; Instagram; Pinterest;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel: Syns man inte, finns man inte? GANT Swedens hantering av image och relationer viaInstagram och Pinterest.Examinationsdatum: 2014-01-07Kurs: Examensarbete inom Medie- och kommunikationsvetenskap, Public relations ochinformation, 15 högskolepoäng (15 ECTS). LÄS MER