Sökning: "Christian Jerhov"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Christian Jerhov.

  1. 1. LÄRARES LÄRANDE, REFLEKTION OCH TYSTA KUNSKAP

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

    Författare :Christian Jerhov; [2018-08-25]
    Nyckelord :Kvalitetsarbete; skolutveckling; tyst kunskap; reflektion; The Three-level model of learning; handledning; aktionsforskning; episteme; techne; fronesis;

    Sammanfattning : Syfte:Syftet med undersökningen är att besvara frågorna ” Varför gör lärare som de gör i olika undervisningssituationer?” och ”Hur resonerar och tänker lärare kring sin egen undervisningspraktik under en period av förändring av undervisningen?” Svaren ska ge kunskaper om lärares lärande som kan utveckla organiseringen och planeringen av skolutveckling, systematiskt kvalitetsarbete och kompetensutveckling för lärare.Teori:Studiens teoretiska bakgrund grundas i en tradition där lärares kunskap ses som en tyst och förkroppsligad kunskap vilken genom reflektion och handledning kan frigöras och omformas. LÄS MER