Sökning: "Christian Lanzenberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Christian Lanzenberg.

  1. 1. Vilka når elitfotboll? : En undersökning om elevers väg till elitlagen genom NIU-fotboll

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

    Författare :Jonas Schyberg; Christian Lanzenberg; [2019]
    Nyckelord :NIU-fotboll; elitfotboll; kvantitativ; fotbollsutbildning; fotbollsgymnasium;

    Sammanfattning : Abstract  Within the Swedish upper secondary school there are special sports courses with the aim of giving the students an opportunity to combine studies and their specific sports. In this essay, the outcome of a NIU football secondary school education and the ability of the schools to educate elite players is studied. LÄS MER