Sökning: "Christian Leijon"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Christian Leijon.

  1. 1. "Det löser sig" - en explorativ studie av killars syn på vikten av prestation i grundskolan

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

    Författare :Jerry Leijon; Christian Servin; [2006]
    Nyckelord :Social psychology; Psykologi; Psychology; maskulinitet; adolescensen; betyg; killar; högstadiet; Socialpsykologi; Social Sciences;

    Sammanfattning : Denna undersökning är ämnad att utforska högstadiekillars syn på de bakomliggande orsakerna till det faktum att deras grundskolebetyg är sämre än tjejernas, och att denna skillnad ökar. Analys av intervjuer med de 31 medverkande killarna gav ett antal möjliga förklaringar, bland annat; bristande planeringsförmåga, en odefinierad optimism om framtiden samt en instrumentell-strategisk inställning till betyg. LÄS MER