Sökning: "Christian Lindell"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Christian Lindell.

 1. 1. Extra anpassningar och särskilt stöd

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Marcus Bäck Hjort; Christian Lindell; [2021-02-26]
  Nyckelord :skolsvårigheter; extra anpassningar; särskilt stöd; ämneslärare; sociokulturellt perspektiv; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Det är skolans uppgift att anpassa utbildningen så att elever utifrån sina egna förutsättningar ges möjlighet att utvecklas enligt utbildningens mål samt att skolan ska sträva efter att kompensera för eventuella skolsvårigheter inom ramen för ordinarie undervisning. Syftet med denna uppsats är att undersöka högstadie- och gymnasieämneslärares förståelse av skolsvårigheter samt därtill relaterat arbete med extra anpassningar och särskilt stöd. LÄS MER

 2. 2. Populärlitteraturens relevans i klassrummet : En intersektionell analys av Hungerspelen med fokus på köns- och klasstrukturer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Christian Lindell; [2014]
  Nyckelord :Hungerspelen; klasstrukturer; könsstrukturer; populärlitteratur; intersektionalitet;

  Sammanfattning : Synen på litteratur har under senare tid vidgats, då kanon har fått sällskap av nyutgiven litteratur. Skolor köper in klassuppsättningar av populärlitteratur i undervisningssyfte och tröskeln mellan "ett högt och ett lågt" är inte längre lika hög. LÄS MER

 3. 3. British or American English? : An investigation of awareness of the differences in British and American vocabulary and spelling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Christian Lindell; [2014]
  Nyckelord :Awareness; Vocabulary; Spelling;

  Sammanfattning : English has, for some time, been one of the core subjects in the Swedish Educational Establishment and the English teaching has successfully enhanced Swedish students’ knowledge and competence of the language. The differences between American and British English are rarely a subject for consideration though, and the aim in this essay is to investigate what abilities, if any, Swedish students possess in order to distinguish between American and British English spelling and vocabulary. LÄS MER

 4. 4. Läsförståelse som ett ämnesövergripande ämne : En kvalitativ studie om ämneslärares upplevelser av läsundervisning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT); Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Christian Lindell; Mikael Nastic; [2014]
  Nyckelord :Läsförståelse; läsmodeller; läspedagogik;

  Sammanfattning : Uppsatsen påbörjades med den senaste PISA-undersökningen i åtanke, där den nedåtgående trenden vad gäller läsförmåga var något som behövde problematiseras. Målet med uppsatsen är att undersöka hur verksamma ämneslärare förhåller sig till läsförståelseutveckling och hur ämneslärares förhållningssätt kan förklaras i relation till tidigare forskning. LÄS MER

 5. 5. Har du spel på skolan?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Håkan Lindell; Christian Olsson; [2010]
  Nyckelord :Tv-Spel; Datorspel; Moralpanik; Multimodalitet; Skola;

  Sammanfattning : Under vår tid vid lärarutbildningen på Malmö Högskola har vi som blivande KME (Kultur, media och estetik) -lärare fått lära oss olika metoder för att lära ut och ta emot kunskap, samt olika sätt att se på lärande. Att använda olika sorters kulturyttringar och medier i undervisningen blev för oss ett genomgående synsätt i mötet med våra elever. LÄS MER