Sökning: "Christian Nodelijk"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Christian Nodelijk.

  1. 1. Strategisk kompetensförsörjning inom den offentliga verksamheten

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

    Författare :Christian Nodelijk; Emma Saarenpää; [2015]
    Nyckelord :Strategisk kompetensförsörjning; Strategidesign; Offentlig verksamhet;

    Sammanfattning : Syftet med undersökningen är att skapa en förståelse kring vilka hinder och möjligheter som kan vara nödvändiga att ta hänsyn till vid designen av en strategisk kompetensförsörjning inom en stor offentlig organisation. Undersökningen har genomförts med en kvalitativ forskningsmetod. LÄS MER