Sökning: "Christian Umeland"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Christian Umeland.

  1. 1. Björkämnesförsörjning i ett möbelproducerande företag

    M1-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för teknik och design; Växjö universitet/Institutionen för teknik och design

    Författare :Andreas Thörn; Christian Umeland; [2009]
    Nyckelord :Birch; Stolab; bread and butter issues; birch quality; hardwood sawmill; Björk; Stolab; försörjningsfrågor; björkkvalitet; björk; lövträsågverk;

    Sammanfattning : Detta examensarbete handlar om hur ett möbelproducerande företags råmaterialförsörjning går till. Företaget som har varit värd för arbetet är ett möbeltillverkande företag som heter Stolab och ligger i Smålandstenar. Studiebesök och intervjuer har hos Stolab och deras leverantörer legat till grund för det arbete som vi har utfört. LÄS MER