Sökning: "Christin Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Christin Johansson.

 1. 1. En kvalitativ studie av äldre hemmaboendes upplevelser av trygghet och sårbarhet

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Christin Johansson; [2017]
  Nyckelord :Elderly; vulnerability; health; social capital;

  Sammanfattning : ABSTRACT Over the last few decades, the number of elderly has increased in Sweden and many other countries in the world. Swedish society has struggled to provide support to meet the needs of this group of elderly. Many older people wish to move from their present homes into homes for the elderly where they can receive full support and services. LÄS MER

 2. 2. Att beskriva hur personer med multipel skleros upplever sin livssituation och livskvalité

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap

  Författare :Justine Johansson; Ann-Christin Lindkvist; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Multipel skleros (MS) är en kronisk autoimmun sjukdom som påverkar det centrala nervsystemet. I Sverige diagnostiseras cirka 1000 personer per år med MS och antalet personer som lever med sjukdomen uppges vara mellan 17 500 - 18 500. Att leva med MS kan innebära fysiska, psykiska och sociala begränsningar. LÄS MER

 3. 3. TAKK för en hjälpande hand : En kvalitativ studie om pedagoger i förskolan och deras arbete med Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Elina Eklund; Alexandra Hegg; Christin Johansson; [2016]
  Nyckelord :förskola; kommunikation; socialsemiotik; språkutveckling; TAKK;

  Sammanfattning : InledningTecken som alternativ och kompletterande kommunikation, TAKK, är ett sätt för pedagoger att förstärka det verbala språket. Det bidrar till barns språkutveckling då barn får ytterligare en möjlighet att förstå och kunna uttrycka sig. Studien utgår från den sociokulturella teorin och den socialsemiotiska teorin. LÄS MER

 4. 4. Anestesisjuksköterskans erfarenhet vid svår intubation : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Ann-Christin Johansson; Emma Sundlöf; [2014]
  Nyckelord :svår intubation; anestesisjuksköterska; erfarenhet; perioperativ omvårdnadsprocess;

  Sammanfattning : Innan anestesisjuksköterskan intuberar en patient i samband med operation verifieras den preoperativa bedömning, som ofta utförs av anestesiläkare. När endotrackealtuben inte placerats på rätt plats i trackea efter två till tre intubationsförsök med bästa möjliga förutsättningar, beskrivs den som svår. LÄS MER

 5. 5. Att stödja förskolebarn inom autismspektrat : En studie av fyra pedagogers yrkeserfarenheter

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI; Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Linda Adolfsson; Christin Johansson; [2012]
  Nyckelord :autistic spectrum.; Aspergers syndrom; autism; autismspektrum; förskola; pedagogens perspektiv; pedagogiskt arbetssätt;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att få en ökad förståelse av pedagogers arbete med barn med svårigheter inom autismspektrat. I studien redogörs och analyseras pedagogernas erfarenheter utifrån olika aspekter med koppling till betydelsen av kunskap och kompetens gällande uppdraget att kunna möta dessa barn. LÄS MER