Sökning: "Christin Walberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Christin Walberg.

  1. 1. Kan användandet av arketyper stärka varumärken?

    Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

    Författare :Christin Walberg; Evelina Åsberg; [2014]
    Nyckelord :Arketyper; varumärken; marknadsföring;

    Sammanfattning : Syfte: Denna studie syftar till att undersöka huruvida vissa arketyper kan betraktas som mer effektfulla än andra vid marknadsföring. Vi ämnar även ta reda på om varumärken som använder sig av arketyper förmedlar starkare och tydligare känslor än varumärken som inte använder ett arketypiskt perspektiv. LÄS MER