Sökning: "Christina Öberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Christina Öberg.

  1. 1. Olikheter inom klassens ram : En enkät- och intervjustudie om variationer av behov i klassrum

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

    Författare :Svetlana Grabos; Christina Öberg; [2019]
    Nyckelord :Differentiering; elevers behov; specialpedagog; svag teoretisk begåvning; särbegåvning;

    Sammanfattning : Den här studien handlar om olikheter inom klassens ram. Studiens forskningsansats var mixed metod. Data samlades in via en enkät och intervjuer. I studien undersöktes lärares stundtals utmanande vardag i klassrum där de behöver förhålla sig till hela klassens behov och enskilda elevernas behov samtidigt. LÄS MER