Sökning: "Christina Östberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Christina Östberg.

  1. 1. Barnövervikt, föräldraskap, prevention och intervention

    Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

    Författare :Christina Hardardottir Helgason; [2012]
    Nyckelord :hälsa; övervikt; familj; föräldrastress; intervention prevention; children; food; health; family-based intervention; parental stress; mat; barn; Social Sciences;

    Sammanfattning : Parenting, intervention and prevention of pediatric overweight/obesity in preschool children from a psychological, child-and family oriented perspective is the subject in this paper. Psychological factors of importance for children's eating, the importance of food in the family, parental stress related to children's eating, timing and focus in intervention and prevention are subjects, highlighted and discussed. LÄS MER