Sökning: "Christina Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade orden Christina Andersson.

 1. 1. Is more Fun, Fun? : A study on the Perceptions of a Fun Working Environment in a Swedish Context

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Christina Scheiper; Marcus Andersson; [2019]
  Nyckelord :Fun Work Environment; Fun Work Events; Management; Motivation;

  Sammanfattning : Creating a fun working environment has garnered a lot of attention in recent years from both researchers and managers. By creating a workplace that is perceived by employees as fun, managers hope to increase the employee’s motivation and in doing so increase the creativity and lower the turnover rate. LÄS MER

 2. 2. Speciallärarens yrkesroll och specialpedagogiskt stöd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Jeanette Forselius; Christina Andersson; [2019]
  Nyckelord :Förhållningssätt; inkludering; samarbete; speciallärarens yrkesroll; specialpedagogiska stödinsatser.;

  Sammanfattning : Inledningsvis ställde vi oss frågan om hur synen på speciallärarens yrkesroll ser ut idag eftersom man på politisk nivå önskat förändringar kring den specialpedagogiska rollen. Man brukar säga att förändring tar tid och vi ville undersöka var vi befinner oss nu. LÄS MER

 3. 3. VID VÄGLEDNING PÅ EN SNÄV MARKNAD? : En kvalitativ studie om grundskolans studie- och yrkesvägledning i två landsbygdskommuner

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Christina Andersson; Madeleine Edvards; [2018]
  Nyckelord :vid vägledning; hela skolans ansvar; landsbygd; Theory of Circumscription and Compromise;

  Sammanfattning : I styrdokumenten för studie- och yrkesvägledning står att läsa att elever behöver utveckla valkompetens för att kunna göra väl underbyggda val och att ansvaret för detta inte bara ligger på studie- och yrkesvägledare, utan även andra yrkesgrupper inom skolan. Syftet med denna studie är att undersöka genomförandet och betydelsen av studie- och yrkesvägledning i vid bemärkelse, inom skolan i två landsbygdskommuner i mellersta Sverige. LÄS MER

 4. 4. Icke-verbal kommunikation i en vårdkontext : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Joakim Andersson; Christina Westerberg; [2018]
  Nyckelord :Communication; Person-centered nursing; Interpersonal relationship; Kommunikation; Personcentrerad omvårdnad; Interpersonell relation;

  Sammanfattning : Samhället har höga förväntningar på både en god patientsäkerhet och vårdkvalitet. För att uppnå en god personcentrerad och patientsäker hälso- och sjukvård måste samverkan ske på ett interpersonellt plan. LÄS MER

 5. 5. Betydelsen av Matematiska redskap för elever i matematiksvårigheter

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Viktoria Andersson; Christina Helsén; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsats/Examensarbete: 15hpKurs: SLP 610 Nivå: Avancerad nivåTermin/år: VT/2017 Handledare: Michael Hansen Examinator: Anna-Carin JonssonKod: VT17-2910-148-SLP610Nyckelord: Matematiksvårigheter, artefakter, matematiska redskap och hjälpmedelAbstractSyfte och frågeställningarMiniräknaren och andra matematiska redskap har tidvis haft en omdiskuterad roll i matematikundervisningen. Vi är därför intresserade av att studera vad tillgången av matematiska redskap kan betyda för elever som är i behov av särskilt didaktiskt stöd i matematikundervisningen. LÄS MER