Sökning: "Christina Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade orden Christina Andersson.

 1. 1. Böcker, böcker, åter böcker : En diskursanalys av god skolbiblioteksverksamhet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Christina Källstrand Modig; Emelie Andersson; [2020]
  Nyckelord :skolbibliotek; skolbibliotekarie; Instagram; bildanalys; diskursanalys;

  Sammanfattning : The aim of this bachelor thesis is to create knowledge about how school librarians construct the image of their work in the school library on social media relating to the conception “Good School Library Practice” that is expressed on the Swedish Instagram account @skolbibliotekarierna (meaning the school librarians). The study uses both discourse and visual analysis to analyze the discourses connected to the main discourse “Good School Library Practice”. LÄS MER

 2. 2. Specialpedagogers erfarenheter av elever med språkstörning, särskilt pragmatisk språkstörning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Susanne de Brun Mangs; Christina Andersson; [2019]
  Nyckelord :anpassningar; Bronfenbrenners teori; erfarenheter; ledning och stimulans; pragmatisk språkstörning; specialpedagogiska perspektiv; språkstörning;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks specialpedagogers perspektiv på, samt erfarenheter av arbete med, elever med språkstörning, särskilt pragmatisk språkstörning. De frågeställningar som behandlas i studien är; Hur definierar och identifierar specialpedagogerna språkstörning, framför allt pragmatisk språkstörning, hos sina elever? Hur definierar och identifierar lärare språkstörning, framför allt pragmatisk språkstörning, hos sina elever, enligt specialpedagogernas uppfattning? Vilka fungerande arbetssätt och strategier lyfter specialpedagogerna fram i arbetet med att hjälpa elever med språkstörning, särskilt pragmatisk språkstörning, att både nå kunskapsmålen och främja deras personliga utveckling?Studien är en kvalitativ undersökning som inspirerats av fenomenografin och består av semistrukturerade intervjuer med tio specialpedagoger/speciallärare från grundskolan. LÄS MER

 3. 3. Is more Fun, Fun? : A study on the Perceptions of a Fun Working Environment in a Swedish Context

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Christina Scheiper; Marcus Andersson; [2019]
  Nyckelord :Fun Work Environment; Fun Work Events; Management; Motivation;

  Sammanfattning : Creating a fun working environment has garnered a lot of attention in recent years from both researchers and managers. By creating a workplace that is perceived by employees as fun, managers hope to increase the employee’s motivation and in doing so increase the creativity and lower the turnover rate. LÄS MER

 4. 4. Speciallärarens yrkesroll och specialpedagogiskt stöd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Jeanette Forselius; Christina Andersson; [2019]
  Nyckelord :Förhållningssätt; inkludering; samarbete; speciallärarens yrkesroll; specialpedagogiska stödinsatser.;

  Sammanfattning : Inledningsvis ställde vi oss frågan om hur synen på speciallärarens yrkesroll ser ut idag eftersom man på politisk nivå önskat förändringar kring den specialpedagogiska rollen. Man brukar säga att förändring tar tid och vi ville undersöka var vi befinner oss nu. LÄS MER

 5. 5. VID VÄGLEDNING PÅ EN SNÄV MARKNAD? : En kvalitativ studie om grundskolans studie- och yrkesvägledning i två landsbygdskommuner

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Christina Andersson; Madeleine Edvards; [2018]
  Nyckelord :vid vägledning; hela skolans ansvar; landsbygd; Theory of Circumscription and Compromise;

  Sammanfattning : I styrdokumenten för studie- och yrkesvägledning står att läsa att elever behöver utveckla valkompetens för att kunna göra väl underbyggda val och att ansvaret för detta inte bara ligger på studie- och yrkesvägledare, utan även andra yrkesgrupper inom skolan. Syftet med denna studie är att undersöka genomförandet och betydelsen av studie- och yrkesvägledning i vid bemärkelse, inom skolan i två landsbygdskommuner i mellersta Sverige. LÄS MER