Sökning: "Christina Axelsson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Christina Axelsson.

 1. 1. Ambulanssjuksköterskans upplevelser och uppfattningar av säkerhetsbältets användning på patienten under ambulanstransport : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Isabelle Axelsson; Christina Bolin Kyander; [2019]
  Nyckelord :patient safety belt; work environment; ambulance transport; road safety; säkerhetsbältet patientsäkerhet; arbetsmiljö; ambulanstransport; trafiksäkerhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det prehospitala arbetet är utmanande i avseende att kombinera ett patientsäkert vårdarbete och yrkesmässig bilkörning. Vårdutrymmet i en ambulans är en riskfylld miljö både då bilen står parkerad på en olycksplats samt när den är i rullning. LÄS MER

 2. 2. Arbetsglädje eller bara gnäll? : En kvalitativ studie rörande poliser motivation och arbetstillfredsställelse

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för arbetsvetenskap; Karlstads universitet/Avdelningen för arbetsvetenskap

  Författare :Linda Axelsson; Christina Hofsten Salminen; [2018]
  Nyckelord :polis; motivation; missnöje; arbetstillfredsställelse;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Organdonation en utmaning för intensivvårdsjuksköterskan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Ulrika Axelsson; Christina Wadell; [2015]
  Nyckelord :hjärndöd; organ-bevarande; organdonator; organdonation; intensivvård; omvårdnad; erfarenhet; upplevelser;

  Sammanfattning : Mellan behovet av organ för svårt sjuka patienter och tillgängligheten på organ från avlidna donatorer finns det i dag ett stort gap. Behovet av organ för transplantation har världen över blivit en växande angelägenhet dels för individen som är i behov av ett nytt organ men även för samhället i stort. LÄS MER

 4. 4. Främjar scenarioträning sjuksköterskestudenters färdighet och förmåga i ett vårdtekniskt moment? : En interventionsstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Malin Tiger Axelsson; Christina Johansson; [2014]
  Nyckelord :nursing students; scenario training; skills traning; learning; Sjuksköterskestudenter; scenarioträning; färdighetsträning; lärandet.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Universitet och högskolor har utvecklat kliniska träningscentrum (KTC) där sjuksköterskestudenterna får integrera kliniska och teoretiska kunskaper. Scenarioträningar innebär att ett antal färdigheter läggs samman till ett autentiskt patientfall och färdighetsträning innebär att lära sig tekniken eller handling med upprepningsmöjligheter. LÄS MER

 5. 5. Myndighetsutövande handläggares upplevelse av hot : En kvalitativ studie av hotbilden på Försäkringskassan och Socialtjänsten

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap; Mälardalens högskola/Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap

  Författare :Linnea Tenglin; Christina Axelsson; [2007]
  Nyckelord :hot; våld; handläggare; upplevelse av hot; myndighetsutövning;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNINGHot och våld mot myndighetsutövande handläggare inom olika myndigheter ökar i dagens samhälle, enligt statistik och media. Vi har för att öka kunskapen om detta valt att belysa de myndighetsutövande handläggarnas egna upplevelser i denna studie. LÄS MER