Sökning: "Christina Cederquist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Christina Cederquist.

  1. 1. Varför screeningtest? En studie i pedagogers upplevelser av ett lästest och deras tankar om åtgärder

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

    Författare :Christina Cederquist; Jeanette Carlsson; [2010-04-22]
    Nyckelord :kartläggning; lässvårigheter; läsutveckling; speciallärare; test;

    Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur pedagoger upplever lästestet ”Vilken bild är rätt?” samt hur de reflekterar över de elever som inte nått upp till tillfredsställande resultat på detta test. Teori: Läsning är en produkt av avkodning, förståelse och motivation (Taube, 2007). LÄS MER