Sökning: "Christina Demir"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Christina Demir.

  1. 1. Jämställdhet och läromedel : En kvalitativ textanalys av historieläromedelför årskurs 4-6

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

    Författare :Gabriel Demir; [2010]
    Nyckelord :Gender; equal opportunities; text analysis; Genus; kön; jämställdhet; textanalys;

    Sammanfattning : Syftet med detta arbete var att kritiskt granska historieläromedel ur ett genusperspektiv.Arbetet belyser hur utvalda karaktärer såsom Gustav Vasa, Gustav II Adolf och drottningKristina framställs i text under en 20 års period, det vill säga från år 1980-2000. LÄS MER