Sökning: "Christina Dundee"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Christina Dundee.

  1. 1. Patientens upplevelser i samband med DT kolografi

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Christina Dundee; Kristina Gelander; [2021-06-08]
    Nyckelord :Röntgensjuksköterska; koloncancer; DT kolografi; smärta; oro; ångest; peri-radiografiska processen;

    Sammanfattning : Bakgrund: Koloncancer som är den tredje dödligaste cancern i Sverige och diagnostiseras i regel med koloskopi. Koloncancer kan även undersökas genom datortomografi (DT kolografi), något som patienter generellt föredrar eftersom undersökningen är icke-invasiv samtidigt som tarmens insida avbildas. LÄS MER