Sökning: "Christina Falck"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Christina Falck.

  1. 1. Mellan handlingsfrihet och regler - Första linjens chefers syn på möjligheten att påverka sitt handlingsutrymme

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

    Författare :Suzanna Falck; Pernilla Wagland; [2012]
    Nyckelord :första linjens chefer; handlingsfrihet; municipal eldercare. Nyckelord: handlingsutrymme; intermediate position; first-line managers; discretion; freedom of action; mellanposition; kommunal äldreomsorg. ; Social Sciences;

    Sammanfattning : Author: Suzanna Falck and Pernilla Wagland Title: Between discretion and rules - First-line managers' views on the possibility to influence. [translated title] Supervisor: Karin Kullberg Assessor: Christina Erneling The aim of our study was to examine how the relationship between rules and discretion was seen by first-line managers in the municipal eldercare. LÄS MER