Sökning: "Christina Gyllén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Christina Gyllén.

  1. 1. Hälsa hos ungdomar med synskada - en studie med SAUK-modellens perspektiv

    Magister-uppsats,

    Författare :Jenny Gyllén; Christina Pernheim; [2010-05-24]
    Nyckelord :Hälsa; ungdomar; synskada; balans; idrott; SAUK-modellen;

    Sammanfattning : IntroduktionI ögonsjuksköterskans arbete ingår att möta ungdomar med synskada utifrån behov ochförutsättningar i dagligt liv. Idag saknas det vetenskaplig kunskap om hur dessa ungdomarupplever hälsa, välbefinnande, livskvalitet och möjligheter till bemästrande utifrån sittfunktionshinder. LÄS MER